New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 13.  redni  seji, dne 25. 4. 2008 sprejel naslednji

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SPODBUJANJU PODJETNIŠTVA V OBČINI HAJDINA

 

 

 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za mikro  in majhna podjetja, ki so namenjena spodbujanju investicij v mikro in majhnih podjetjih ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj mikro in majhnih podjetij v Občini Hajdina (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).

 

 

Pomoč se lahko dodeli, če:

 

 

-         ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov zgoraj navedenih podjetij,

 

 

-         pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, ki jih ima ta na konkurenco.

 

 

2. člen

 

 

Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna in drugih namenskih virov.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije. Dovoljena je zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%. Višja stopnja pomoči je dovoljena, če se investicija v regiji ohrani 5 let in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.

 

 

 

 

 

INSTRUMENTI POMOČI

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:

 

 

-         nepovratna sredstva,

 

 

-         sofinanciranje stroškov odpiranja delovnih mest.

 

 

 

 

 

PODROČJA IN NAMENI POMOČI

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Sredstva za razvoj se sme dodeliti mikro in majhnim podjetjem za naslednje ukrepe:

 

 

1) Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.

 

 

Investiranje v nakup proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

 

 

Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

 

 

2) Stroške odpiranja novih delovnih mest (za obdobje največ 12 mesecev), povezanih z investicijo – stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z začetno investicijo. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

 

 

-         delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij,

 

 

-         investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev,

 

 

-         nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let; višina pomoči: v višini do 50% upravičenih stroškov.

 

 

 

 

 

UPRAVIČENCI

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Sredstva za razvoj lahko pridobijo mikro in majhna podjetja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) s sedežem v Občini Hajdina in krajem investicije na območju Občine Hajdina.

 

 

Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven občine Hajdina, v kolikor ima poslovno enoto v občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Hajdina (stalno bivališče) in investira na območju občine Hajdina.

 

 

Do sredstev so prav tako upravičene fizične osebe, ki bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale v roku dveh mesecev od prejema pomoči in brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki se bodo samozaposlile v roku dveh mesecev od prejema pomoči.

 

 

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro in majhna, ki so v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

 

 

Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.

 

 

Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:

 

 

-         področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

 

 

-         področje ribištva in ribiških storitev,

 

 

-         področje premogovništva,

 

 

-         oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo,

 

 

-         oddelek 61 – vodni promet,

 

 

-         oddelek 62 – zračni promet.

 

 

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine Hajdina.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Prednost pri dodeljevanju pomoči imajo upravičenci, ki še niso prejeli podpore iz javnih sredstev iz občinskega proračuna.

 

 

Kolikor je upravičenih vlog več kot razpoložljivih sredstev za posamezen instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.

 

 

 

 

 

KUMULACIJA POMOČI

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Zgornja meja intenzivnosti pomoči za ukrepe, določene v tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Sredstva za spodbujanje podjetništva v Občini Hajdina se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Javni razpis mora vsebovati:

 

 

 • skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,

 

 

 • ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,

 

 

 • navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,

 

 

 • kriterije za dodelitev sredstev,

 

 

 • pogoje pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sredstva,

 

 

 • rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,

 

 

 • naslov, na katerega se pošiljajo vloge,

 

 

 • rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Župan občine Hajdina s sklepom imenuje komisijo za obravnavo prispelih vlog na javni razpis. Komisija, ki jo predlaga župan občine Hajdina, naj bo sestavljena tako, da bodo v njej tudi predstavnik občine in gospodarske ali obrtne zbornice. Komisija predlaga županu razdelitev razpoložljivih sredstev po namenih in po upravičencih (mikro in makro podjetja) pred objavo javnega razpisa.

 

 

Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge, opravlja oglede na terenu in pripravi poročilo in predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave Občine Hajdina izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

 

 

 

 

 

OSTALE DOLOČBE

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

Občina Hajdina z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:

 

 

 • višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,

 

 

 • terminski plan porabe sredstev,

 

 

 • spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,

 

 

 • način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,

 

 

 • način zavarovanja,

 

 

 • določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.

 

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

 

 

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

 

14. člen

 

 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/07).

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 300-3/2008

 

 

Hajdina, dne 25. aprila 2008

 

 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav Simonič, l. r.