New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/07) je Občinski svet Občine Radenci na 15. redni seji dne, 18.08.2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE RADENCI

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Radenci na nepremičninah znotraj celotnega območja poselitve v občini in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Območja naselij predkupne pravice določa ta odlok v skladu z Dolgoročnim planom Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-2000 za območje Občine Radenci (Uradne objave pomurskih občin, št.5/86, 1/90 in 16/91, Ur. list RS št.7/95, Uradne objave občine Radenci št.10/2000,17/2001 in 18/2001) in Srednjeročnim družbenim planom Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Radenci (Uradne objave pomurskih občin, št.10/88, 3/90 in 16/91, Ur. list RS št.7/95, Uradne objave občine Radenci št.10/2000,17/2001 in 18/2001). Določena so v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni nepremičnini, če je podan javni interes.

 

 

Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:

 

 

-         izvedbo prostorskega akta;

 

 

 

 

 

-         izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

-         potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč;

 

 

-         potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;

 

 

-         potrebe prenove območij;

 

 

-         druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih je obstoječa in predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij in objektov.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

 

 

Če občina izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila.

 

 

Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi po izteku 15-dnevnega roka iz prvega odstavka, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

O nakupu nepremičnine odloča  Občinski svet.

 

 

Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan ali direktor občinske uprave.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Št.: 351-00121/2008

 

 

Datum: 20.08.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK