New Page 2

 

Občinski svet občine Brda na svoji seji dne 25.5.1998 obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brda pri tem spremenil naslednji

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

 

 

 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH

 

 

ODLOKA O NADOMESTILU ZA

 

 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V

 

 

OBČINI BRDA

 

 

 

 

 

1.člen

 

 

Spremeni in dopolni se 6. člen Odloka, ki ob upoštevanju dosedanjih sprememb in dopolnitev ter predlaganih sprememb in dopolnitev glasi:

 

 

stanovanjski in poslovni prostori objektov se glede na namen njihove uporabe vrednotijo z naslednjim številom točk:

 

 

 

 

 

Zap.št.

Vrsta dejavnosti – namen uporabe

Št.

točk

Opombe

1

2

3

4

1

Vse dejavnosti, ki jih opravljajo samostojni podjetniki ter pravne osebe in niso zajete pod dijavnosti, ki so navedene pod zaporedno št. 2,3,4,5,6 in 7 te tabele

 

 

300

 

2

Bife, frizerski saloni

400

 

3

Proizvodnja grozdja in vina, polnilci vina ter proizvajalci grozdja

90

 

4

Prodaja naftnih derivatov

5000

 

5

Stanovanja

8

 

6

Trgovina z osnovnimi prehrambenimi artikli

90

 

7

Objekti, ki nenaseljeni, zapuščeni in ki ogrožajo varnost in kazijo izgled kraja:

- v strnjenih naseljih

- v odprtem prostoru

 

 

200

40

 

 

 

 

Število točk v koloni 3 iz 1. odst. tega člena in sicer od zap. št. 1 do zap. št. 5 je dokončna na osnovi analize podatkov o tem, v kakšnem obsegu, s kakšno pogostostjo in intenziteto so pri uporabi stanovanjskih objektov in pri izvajanju poslovnih dejavnosti v objektih uporabljeni komunalni in drugi infrastrukturni objekti na katere so stanovanjski ali poslovni objekti priključeni. Za trgovino z osnovnimi artikli pod točko 6 je število točk zmanjšano zaradi opravljanja dejavnosti oskrbe prebivalstva z osnovnimi življenskimi prehrambenimi artikli, za zavezance pod točko 7, pa je število točk povečano število točk za stanovanjske objekte, upoštevanje pri tem povečanemu faktorju onesnaževanju in degradacijo okolja.

 

 

2.člen

 

 

Objekte, ki so obremenjeni z obveznostjo plačila nadomestilav točki 7, se določi na podlagi zapisnika občinskega komunalnega inšpektorja.

 

 

3.člen

 

 

V ostalem delu ostane odlok s spremembami in dopolnitvami nespremenjeni v veljavi. Ta odlok prične veljati 8 dan po objavi v Uradnem glasilu, uporablja pa se od 1.6.1998.

 

 

 

 

 

Številka: 420-08-10/98-OS33

 

 

Datum: 25.5.1998

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK

 

 

OBČINSKEGA SVETA

 

 

Peter STRES