New Page 1

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 30. redni seji, dne 22. 11. 2021, sprejel naslednji

 

S  K  L  E  P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini

katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 2194/3

 

1.

 

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 2194/3, pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro.

 

2.

 

Nepremičnina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 2194/3 postane last Mestne občine Ptuj.

 

3.

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

Številka:           007-18/2021

Datum:             22. 11. 2021 

 

 

 

Nuška Gajšek

županja