New Page 1

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 20. člena odloka o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96) ter 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) izdajam

SKLEP

o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002

1. člen

Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah predsednika države, članov državnega sveta in lokalnih volitev v letu 2002 lahko pridobi 4 m2 plakatnega prostora na rednih plakatnih mestih:

1) v KS Frankolovo 1 m2 – 2 avtobusni postaji: Frankolovo, Verpete in gospodarsko poslopje Turk v Črešnjicah,

2) v KS Nova Cerkev 2 m2 – oglasne deske (kozolci) v centru naselja Nova Cerkev, na sedežu krajevne skupnosti, v neposredni bližini gostilne Koprivnik v Socki in v neposredni bližini gasilskega doma Lemberg

3) v KS Vojnik 2 m2 – oglasne deske na avtobusnih postajališčih v KS Vojnik ter plakatni stebri: trg Vojnik, lekarna in trgovina Mercator.

2. člen

Za potrebe volitev se postavi osem dodatnih plakatnih mest, in sicer

1) v Vojniku:

2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na travniku nasproti pokopališča Vojnik ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice,

2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na travniku v Ivenci ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice;

2) v Novi Cerkvi:

1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m v bližini ekološkega otoka pred pokopališčem Nova Cerkev na desni strani regionalne ceste Nova Cerkev – Vitanje,

1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m pred Lembergom ob regionalni cesti Vojnik – Dobrna;

3) na Frankolovem:

1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m nasproti Hmelaka na začetku centra Frankolovo na desni strani regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice,

1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m v parku Frankolovo na levi strani regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice.

3. člen

Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago organizatorjem volilne kampanje še naslednja območja za plakatiranje;

KS Frankolovo:

– center Frankolovega vzporedno z regionalno cesto pri avtobusni postaji,

– v parku ali nasproti parka na travniku,

– pri bazenu,

– ob zelenici pred KS Frankolovo,

– v Črešnjicah v okolici bivše osnovne šole,

– pri avtobusni postaji Loka ob hiši.

KS Nova Cerkev:

– lesena ograja na parkirišču gostilne KLINC (Mark), Nova Cerkev 23,

– oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v Lembergu, Vizorah in v Socki.

KS Vojnik:

– v središču trga na levi strani razen na avtobusni postaji in pri vhodu v Gasilski dom,

– ob robu parkirišča pod cerkvijo in vzdolž desne strani Keršove ul. od Kolarja (Gorkiča) do novega naselja.

4. člen

Prostor na rednih plakatnih mestih je brezplačen, za 1 m2 plakatnega prostora na dodatnih plakatnih mestih in območjih pa se plača 6.000 SIT po 1 m2 plakatnega prostora.

Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri pristojni službi. Vsi nepotrjeni plakati se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.

5. člen

V vseh treh krajevnih skupnostih je možno plakatirati na oglasnih deskah društev, če le-ta dovoljujejo. Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na individualnih objektih, če to dovoljujejo lastniki.

Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojnovarstvenih ustanovah in sakralnih objektih.

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je v skladu z 10. členom zakona o volilni kampanji, prepovedano.

6. člen

V skladu z 11. členom zakona o volilni kampanji morajo organizatorji najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilna propagandna sporočila s plakatnih mest. Kolikor tega ne storijo, opravi odstranitev pooblaščena pravna ali fizična oseba, stroški pa se zaračunajo organizatorju volilne kampanje.

 

Št. 986-8/02-2

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 29. avgusta 2002.

Benedikt Podergajs l. r.