New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 18. redni seji dne 23. 10. 2013 sprejel

S K L E P

o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

1. člen

S tem sklepom se določa višina in način plačila komunal­nega prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje za tiste stanovanjske objekte v Občini Cankova, ki so že bili zgrajeni v času izgradnje vodovo­dnega in kanalizacijskega omrežja.

2. člen

Lastnikom obstoječih objektov, iz 1. člena tega sklepa, v času izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki se priključujejo na navedeno omrežje, se komunalni prispevek odmeri v višini, in sicer za priključitev na vodovod v višini 1.300,00 EUR, za kanalizacijo pa v višini 1.500,00 EUR.

3. člen

Plačilo komunalnega prispevka iz 2. člena tega sklepa je na podlagi vloge za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, možno plačati v največ 24-mesečnih obrokih.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 354-57/2013

Cankova, dne 23. oktobra 2013

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.