New Page 3

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12  ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C) in 30. člena Statuta občine Videm UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 27/2013), je Občinski svet Občine Videm na 28. redni seji, dne 16.9.2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA P18-M1 OBMOČJE POSLOVNO-LOGISTIČNE CONE VIDEM (SPREMEMBE 2013)

 

I        Uvodne določbe

 

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja P18-M1 območje poslovno-logistične cone Videm, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  enoto urejanja P18-M1 območje poslovno-logistične cone Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11); v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve podrobnega načrta, ki ga je pod številko projekta 092-044-N-13, izdelala družba Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj.

 

II      Vsebina sprememb in dopolnitev

 

2. člen

(sestavni deli sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.

A. Besedilo odloka

B. Kartografski del:

 

1.   Kartografski del vsebuje naslednje grafične načrte:

a) Načrti namenske rabe prostora

 

list 02

Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnimstanjem

1:1000

list 04

Zazidalna situacija

1:1000

 

3. člen

(priloge sprememb in dopolnitev  podrobnega načrta)

(1) Priloge sprememb in dopolnitev podrobnega načrta so:

1.   smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

2.   obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev podrobnega načrta,

3.   povzetek za javnost,

4.   spis postopka.

(2) Zaradi teh sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, celovito presojo vplivov na okolje ni treba izvesti (Odločba Ministrstvo za kmetijstvo in okolje št. 35409-431/2013/3, z dne 12.12.2013)

 

4. člen

(izdelovalec podrobnega načrta)

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta je izdelala družba Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., Trstenjakova 2, 2250 Ptuj, pod številko 092-044-N-13.

 

5. člen

(območje sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta se nanašajo na celotno območje podrobnega načrta. Meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami podrobnega načrta ne spreminja.

 

6. člen

(1) Površina območja, ki se ureja s podrobnim načrtom meri cca. 5,85ha.

(2) Prvi odstavek 6. člena se v celoti črta in se nadomesti z novim prvim členom, ki se glasi: »Sprememba in dopolnitev podrobnega načrta se bodo izvedle na novo izvedeni parcelaciji in sicer na parcelnih št. 311/8, 311/9, 311/18, 311/23, 311/24, 311/27, 311/26, 311/25, 311/28, 310/6, 310/7, 310/5, 311/30, 310/8, 311/29, 311/32, 310/9, 311/31, 310/10, 311/33, 311/21, 311/20, 311/19, 316/4, 311/17, 311/16, 311/15, 311/14, 311/12, 311/13, 311/10, 311/11. Vse parcele se nahajajo v k.o. Lancova vas.«

(2) Drugi odstavek 6. člena se v celoti črta in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Obodna parcelacija poteka v smeri urnega kazalca. Izhodišče je na stiku zemljišč parcelnih št. 317/2, 311/5 in 311/8. Linija območja podrobnega načrta poteka proti jugovzhodu po severni meji zemljišč s parcelnimi št. 311/8, 311/9, 311/18 in 311/23 , kjer se prelomi in se linija podrobnega načrta nadaljuje po vzhodni meji zemljišč s parcelnimi št. 311/23, 311/24, 311/18, 311/27, 311/28, 311/30 in 311/32. Na stičišču zemljišč s parcelnimi št. 311/32, 306/3 in 305/1 se linija območja obrne proti zahodu, do stičišča zemljišč s parcelnimi št. 310/9, 306/3 in 310/10. Linija območja nato poteka po vzhodni meji zemljišča s parcelno št. 310/10 proti jugo, kjer v stičišču zemljišč s parcelnimi št. 306/3, 310/10 in 307/3 obrne smer proti zahodu in poteka po južni meji zemljišč s parcelnimi št. 310/10, 311/33, 311/18, 311/21, 311/20, 311/19 in 316/4. V stičišču zemljišč 316/4, 317/3 in 316/5 se usmeri proti severu in poteka po zahodni meji zemljišč s parcelnimi št. 316/4, 311/17, 311/16, 311/15, 311/14, 311/12, 311/10 in 311/8 do izhodišča.  Vse parcele se nahajajo v k.o. Lancova vas.«

 

7. člen

(1) Druga točka prvega odstavka 9. člena se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki se glasi:

»Zgrajeno bo petnajst (15) prostostoječih industrijsko, obrtno, poslovno, trgovskih objektov

(objekti z oznakami od 1 do 18).«

(2) Četrta točka prvega odstavka 9. člena se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki se glasi:

»Skupno število objektov na predvidenem območju je tako osemnajst (18).«

(3) Peta točka prvega odstavka 9. člena se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki se glasi: »Prostostoječi industrijsko, obrtno, poslovno, trgovski objekti so lahko tudi več etažni, dovoljena etažnost je P+3N, ob pogoju, da stavba ne presega maksimalne dovoljene višine 12,00m. Komunalno energetski objekti so etažnosti P.«

(4) Sedma točka prvega odstavka 9. člena se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki se glasi:

»Objekte je dovoljeno oblikovati sodobno z volumenskimi izrezi in previsi. Možna je uporaba večjih zastekljenih površin. Strehe so lahko oblikovane kot: ravne strehe, enokapne strehe in dvokapne strehe z manjšimi nakloni. Dopušča se tudi izvedba atik.«     

(5) V prvi točki drugega odstavka 9. člena se število 20 nadomesti s številom 15.

(6) Druga točka drugega odstavka 9. člena se v celoti črta, točke 3,4 in 5 postanejo 2,3 in 4.

 

8. člen

Drugi stavek prvega odstavka 11. člena se v celoti črta.

 

9. člen

(1) Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predvideni tlorisni gabariti objektov:

1.         Avto-elektromehanična delavnica (oznaka objekta 1):

            tlorisna velikost 15 m x 40 m;

2.         Parkirišče za osebna vozila, avtobuse in tovornjake (oznaka objekta 2);

3 - 5.    Gostinski objekt (oznaka objekta 3 do 5):

            tlorisna velikost 15 m x 50 m + 15 m x 15m;

6.         Objekt za proizvodnjo in obdelavo lesa ter poslovni

            prostori (oznaka objekta 6):

            tlorisna velikost 15 m x 50 m;  

7.         Skladiščno poslovni objekt (oznaka objekta 7):

            tlorisna velikost 35 m x 50 m;

8.         Mehanična delavnica in trgovina (oznaka objekta 8):

            tlorisna velikost 15 m x 40 m;

9.         Zbirni center komunalnih odpadkov - občinski režijski obrat (oznaka objekta 9):

            tlorisna velikost občinskega režijskega obrata 15 m x   20 m;

            tlorisna velikost utrjenega platoja zbirnega centra 35 m           x 70 m z nadstreškom;

            Komunalno energetski objekti :

            tlorisna velikost transformatorske  postaje 4,60 m x 4,60 m (oznaka objekta T);

            tlorisna velikost čistilne naprave 3,00 m x 7,00 m (oznaka objekta ČN);

            tlorisna velikost plinske postaje  8,00 m x 11,50 m (oznaka objekta P);

10.       Objekt za proizvodnjo in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 10):

            tlorisna velikost 17 m x 60 m + 15 m x 17 m;

11.       Skladiščni prostori (oznaka objekta 11):

            tlorisna velikost 30 m x 50 m;

12.       Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 12):

            tlorisna velikost 25 m x 30 m;

13.       Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje (oznaka objekta 13):

            tlorisna velikost 15 m x 15 m;

14.       Šotor (oznaka objekta 14):

            tlorisna velikost 10 m x 20 m;

15.       Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenjeter  

           poslovni in gostinski prostori z možnostjo kratkotrajne nastanitve (oznaka objekta 15):

           tlorisna velikost 10 m x 20 m;

16.      Avto karoserijska delavnica s poslovnimi prostori in  

           trgovino (oznaka objekta 16):                                  

           tlorisna velikost 10 m x 20 m + 6 m x 8 m;

17.      Objekt  mizarske delavnice s skladiščem, poslovnimi

           prostori in trgovino: (oznaka objekta 17):                 

           tlorisna velikost 10 m x 30 m;

18.      Skladiščni objekt za elektro material s poslovnimi prostori:

          tlorisna velikost 10 m x 20 m«;

(2) Prva točka tretjega odstavka 13. člena se v poglavju etažnost spremeni tako, da se glasi:

»Etažnost: P + 3N ob pogoju, da stavba ne presega maksimalne dovoljene višine 12 m.«

 

10. člen

Četrti odstavek 15. člena se v celoti črta in dosedanji peti člen postane četrti člen.

 

11. člen

Drugi odstavek 16. člena se v celoti črta in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»(2) Prikaz gradbenih parcel na območju spremembe in dopolnitve podrobnega načrta:

 

Oznaka parcele

(grafika podrobnega načrta)

Parcelna številka parcele

 

Površina parcele

1

311/23

3055m2

2

311/24

3319m2

3

311/25

2107m2

4

311/26

310/5

2019m2

148m2

5

311/27

310/6

2072m2

127m2

6

311/29

310/8

311/30

1875m2

2684m2

828m2

7

311/31

310/9

311/32

2788m2

4072m2

1350m2

8

311/33

310/10

883m2

1655m2

9

311/17

2491m2

10

311/16

2947m2

11

311/15

4357m2

12

311/14

2988m2

13

311/13

1337m2

14

311/12

1439m2

15

311/10

1569m2

16

311/11

1513m2

17

311/9

1546m2

18

311/8

1159m2

«

 

12. člen

(1) Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

 »Pri objektih predstavlja etapo gradnja posameznega objekta, ki se lahko izvaja fazno,  z vso potrebno zunanjo ureditvijo. Izgradnje objektov znotraj cone, se lahko izvaja postopno.

Objektov ni možno pričeti uporabljati, dokler javna gospodarska infrastruktura nima ustreznega dovoljenja.«

 

13. člen

(1) V drugem odstavku 20. člena se besedilo »Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07, 33/08, 28/11, 88/11), nadomesti z besedilom »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 88/11, 8/12, 108/13)«.

(2) V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07, 33/08, 28/11, 88/11), nadomesti z besedilom »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 88/11, 8/12, 108/13)«.

(3) V drugem stavku petega odstavka poglavja “Varstvo vode in podtalnice (talna ureditev)” 20. člena se črta beseda »kletnih«.

(4) Deseti odstavek poglavja “Varstvo vode in podtalnice (talna ureditev)” 20. člena se v celoti črta in se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:

»Kota izvedenih končnih izkopov za predvideno gradnjo mora biti v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja (Ur.l.RS, št. 59/07, 32/11 in 24/13) več kot 2,0 m nad srednjo gladino podzemne vode. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje.«

(5) Za zadnjim odstavkom poglavja “Varstvo vode in podtalnice (talna ureditev)” 20. člena, se dodata nova odstavka, ki se glasita:

» (15) Predmetna lokacija se nahaja na območju zahtevnih zaščitnih ukrepov (opozorilne karte erozije), zato je potrebno v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor.

(16) Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora vsebovati prerez objektov s prikazano najnižjo koto predvidenih objektov (poleg tega tudi ponikovalnice, greznice ali male čistilne naprave, zbiralnika za padavinske vode, ipd.), koto terena ter koto srednje in najvišje gladine podzemne vode. «

 

14. člen

V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07 in 33/08), nadomesti z besedilom »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 88/11, 8/12, 108/13)«.

 

15. člen

V drugem odstavku 22. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 74/07)«, nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 54/11)«.

 

16. člen

Druga in tretja točka tretjega odstavka 23. člena se v celoti črtata in se nadomestita z novo točko, ki se glasi:

»2. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«

 

17. člen

V celoti se črta 31. člen (telekomunikacijsko omrežje) in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»31. člen

(kabelsko komunikacijsko omrežje)

TK omrežje:

(1) Za navedeno območje je potrebno za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja pripraviti PGD projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da se:

1. Tehnično rešitev novogradnje zasnuje v skladu z ustreznimi usmeritvami ter terenskim danostmi. Priključna točka na omrežje, ki poteka iz Ptuja proti Vidmu, bo na Pobrežju.

2. Zgraditi se mora nova TK kanalizacija ustrezne kapacitete, pri čemer se na glavnih trasah zgradi kabelska kanalizacija s PVC cevmi 2 x Ø110mm. Cevi se zaključijo v kabelskih jaških. Od kabelskih jaškov do posameznih poslovnih stavb pa se zgradi kanalizacija iz ene PVC cevi, katerih presek naj bo Ø 110, ali pa PEHD cevi s presekom cevi Ø 50mm.

3. Predvidi se izgradnja kabelskih jaškov minimalno 1,2mx1,2mx1,2m. Trasa kanalizacije in kablov mora potekati v cestnem svetu in se prilagaja glede na ostale kable in komunalne inštalacije. Pri sami izgradnji moramo upoštevati tehnične predpise glede izgradnje z ostalimi komunalnimi inštalacijami in kabli.

4. Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočati Telekomu Slovenije kot obveznemu izvajalcu Univerzalne storitve, možnost priklopa vseh objektov v zazidavi.

(2) Obstoječe TK omrežje, ki ga dovodna cesta v poslovno cono prečka, je potrebno glede na pozidavo ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

(3) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).

Brezžično komunikacijsko omrežje:

Na območju podrobnega načrta se dovoljuje izgradnja objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov:

·      daljinska komunikacijska omrežja ( 22130).

KKS omrežje:

(1) KKS kanalizacija se priključi na predvideno kanalizacijo, ki bo potekala v Občini Videm: Pobrežje - PLC Videm

(2) Za priklop na obstoječi optični kabel je potrebno predvideti dograditev cevne kanalizacije z dodatnim jaškom.

(3) Za izvedbo priklopa je potrebno predvideti cevi PVC 110mm in jašek na lomih tras.

(4) Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba trase kabla KKS.

(5) Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.«

 

18. člen

Druga točka drugega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

»2. Tlorisni gabariti objekta:

·      objekte na posameznih gradbenih parcelah je možno graditi fazno,

·      dolžina in/ali širina teh objektov lahko odstopa od največje prikazane možne tlorisne velikosti do +8,00 m v dolžino in do +4,00 m v širino, vendar ob upoštevanju predpisanega 4 metrskega pasu od parcelne meje in 5 metrskega pasu od cestnega telesa,

·      odstopanja na objektu št. 7 so lahko od največje prikazane možne tlorisne velikosti v dolžina in/ali širina  do + 15,00 m v dolžino in do + 15,00 m v širino, vendar ob upoštevanju predpisanega 4 metrskega pasu od parcelne meje in 5 metrskega pasu od cestnega telesa,

·      pri zmanjševanju prikazane možne tlorisne velikosti ni omejitev,

·      dopustna je tudi izgradnja v etapah, če je predvideno v projektni dokumentaciji.«

 

XI     končne določbe

 

19. člen

 (vpogled v podrobni načrt)

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta s prilogami so v času uradnih ur na vpogled v prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju in prostorih Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

 

20. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:35-1/2013      

Datum: 30.9.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan