Na podlagi sedme alinee 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV, št. 14/96) in 16. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99 in 18/00 ) je občinski svet Občine Rače - Fram na 28. redni seji, dne 18. marca 2002, sprejel
 
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
 
sklepa o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače - Fram
 
 
1.
 
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja ½Sklep o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače - Fram½ objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 9/2001.
 
 
2.
 
Spremeni se 1. člen navedenega sklepa tako, da spremenjen glasi:
 
 
Za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače - Fram, plačujejo bodoči uporabniki vode enotno višino prispevka v višini 1022 EURO v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan podpisa pogodbe.
 
 
3.
 
Spremeni se drugi odstavek drugega člena , ki spremenjen glasi:
 
 
Za priključitev z večjo pretočno zmogljivostjo je znesek prispevka 1278 EURO v tolarski protivrednosti.
 
 
4.
 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/28/02-349-4
 
 
Datum: 19. marec 2002