New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 3. 2. 1996.

 

 

O D L O K

 

 

o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1996

 

 

1. člen

 

 

Do sprejema proračuna Občine Rogašovci za leto 1996 se v posameznem tekočem četrtletju financira javna poraba po proračunu za leto 1995, določenim z odlokom o proračunu Občine Rogašovci.

 

 

2. člen

 

 

Proračunskim porabnikom iz tekoče porabe se v obdobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu z rebalansom proračuna za leto 1995.

 

 

3. člen

 

 

Vsi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna za leto 1996.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva v okviru investicijske porabe se prioritetno namenijo za pokrivanje prenesenih pogodbenih obveznosti iz preteklega obdobja, skladno z dinamiko prilivov, likvidnostjo in možnostmi proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 11/96

 

 

Rogašovci, dne 3. februarja 1996.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.