New Page 2

 

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 10. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določajo načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje. Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v interesu občine.

 

 

2. člen

 

 

a) Kot obvezne javne službe so opredeljene naslednje službe:

 

 

1. Oskrba s pitno vodo

 

 

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

 

 

3. Ravnanje z odpadki

 

 

4. Javna snaga in čiščenje javnih površin

 

 

5. Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

 

 

6. Pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

 

 

b) Kot izbirne gospodarske javne službe, so v Občini Mozirje opredeljene naslednje službe:

 

 

1. Oskrba s toplotno energijo

 

 

2. Oskrba z zemeljskim in drugim plinom

 

 

3. Upravljanje s pokopališči in urejanje ter vzdrževanje pokopališč

 

 

4. Javna razsvetljava

 

 

5. Urejanje in vzdrževanje javnih cest lokalnega pomena s pripadajočo opremo in objekti

 

 

6. Urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov.

 

 

3. člen

 

 

Materialne javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.

 

 

4. člen

 

 

Občina Mozirje zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:

 

 

- v javnem podjetju,

 

 

- z dajanjem koncesij,

 

 

- režijski obrat,

 

 

- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

 

 

5. člen

 

 

V Javnem podjetju Komunala d.o.o. Mozirje, se opravljajo obvezne javne službe, navedene v 2. členu, in sicer a1, a2, a3, a4, a5, b5 in b6.

 

 

6. člen

 

 

Z dajanjem koncesij se zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, določenih v 2. členu tega odloka, in sicer a6, b1 in b2.

 

 

Koncesija se odda na podlagi javnega razpisa. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja javne gospodarske službe.

 

 

7. člen

 

 

Gospodarske javne službe, določenih v 2. členu tega odloka in sicer b3 in b4 lahko občina odda v izvajanje ustrezno usposobljeni organizaciji v skladu z zakonom in predpisi.

 

 

8. člen

 

 

Gospodarske javne službe se lahko izvajajo z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava kadar strokovne analize kažejo, da je takšna oblika primernejša od že uvedenih.

 

 

O vlaganju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

 

 

9. člen

 

 

Gospodarske javne službe se financirajo iz cen javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov.

 

 

10. člen

 

 

Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb, so pa last ustanovitelja.

 

 

11. člen

 

 

Organizacijske, strokovno tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb izvaja občinska uprava. Le-ta lahko določene naloge iz prve in druge alineje 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah prenese na za to usposobljeno organizacijo ali podjetje, kadar to narekujejo razlogi ekonomičnosti in racionalnosti.

 

 

Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb iz 6. in 7. člena tega odloka se upravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so za to usposobljeni.

 

 

12. člen

 

 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovijo ustrezna telesa. Sestavo, delovno področje in pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občina s posebnim aktom o ustanovitvi teh teles.

 

 

13. člen

 

 

Z dnem objave tega odloka za območje novonastale Občine Mozirje preneha veljati Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 27/94).

 

 

14. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 032-0008/2007

 

 

Mozirje, dne 21. junija 2007

 

 

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.