New Page 2

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji, dne 22. 6. 2023 sprejel

 

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2010, 25/2011, 48/2013, 1/2021, 63/2021, 5/2022; v nadaljevanju besedila: Odlok) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

·  trije predstavniki ustanovitelja,

·  pet predstavnikov delavcev zavoda in

·  trije predstavniki staršev.«

V Odloku se prvi stavek četrtega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, in sicer dva predstavnika izmed delavcev vzgojno varstvene enote in tri predstavnike izmed delavcev šole.«

 

Prehodna in končna določba

 

2. člen

Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječega zavoda.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 0141-1/2010-7

Datum: 22. 6. 2023

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan