New Page 1

 

Na podlagi 29. in 38. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 24/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 34. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

 

 

Občine Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 24/01) se v 14. členu črta besedilo drugega odstavka in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

 

 

“Občinski svet šteje petnajst članov, od teh sta dvačlana predstavnika madžarske narodne skupnosti.“

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02/00-1

 

 

Moravske Toplice, dne 17. julija 2002.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon., l. r.