New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UBP4, Uradni list RS št. 11/2011, 110/2011), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 84/2010), 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2011) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 11. redni seji, dne 30.5.2012 sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2012 (MUV št. 32/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2011) se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

KONTO

OPIS

Znesek v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

2.537.695

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.759.498

70

 

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

1.408.760

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.317.309

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

48.657

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

42.794

706

 

DRUGI DAVKI

 

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

350.738

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7.380

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.274

712

 

DENARNE KAZNI

718

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

46.075

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

295.291

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

183.575

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

 

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

 

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA

183.575

73

  

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

 

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

 

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI   

594.622

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

594.622

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.984.837

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

567.477

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

182.651

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

30.111

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

297.131

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

8.313

409

 

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

49.271

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

639.198

410

 

SUBVENCIJE

15.451

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

359.588

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

66.542

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

196.367

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.719.543

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.719.543

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

58.618

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

31.868

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

28.000

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

- 447.142

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV. - V.)

0

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500+501)

483.000

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

483.000

5001

 

NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH

483.000

 

 

 

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550+551)

40.000

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

40.000

5501

 

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM

40.000

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

443.000

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

443.000

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU

PRETEKLEGA LETA

4.142

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

2. člen

(obseg zadolževanja občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži v višini 483.000,00 EUR.

3. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov,ki se z rebalansom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-5/2012

Cerkvenjak, 30.5.2012

Občina Cerkvenjak

Župan Marjan Žmavc