New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

Občine Črnomelj

1. člen

V prvem odstavku 1. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) se za naseljem »Pusti Gradec« doda naselje »Rim«, za naseljem »Paunoviči« pa se doda naselje »Pavičiči«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01502-02/99

Črnomelj, dne 10. julija 2007

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.