New Page 1

Evidenca o študentih in dijakih na obvezni delovni praksi in delu preko študentskega servisa

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o študentih in dijakih na obvezni delovni praksi in delu preko študentskega servisa
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Urejanje pravic in obveznosti iz naslova obveznih delovnih praks in delo preko ŠS, uveljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, ter za potrebe inšpekcijskega nadzora..
V tej zbirki se vodijo naslednji podatki:
Podatki o študentu oz. dijaku: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naziv in letnik izobraževalne ustanove, naziv študentskega servisa, datuma o nastopu in prenehanju opravljanja prakse oz. dela preko ŠS.

5. Pravne podlage: Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/ SOP 2013-01-0784
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 12.4.2013
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si