Na podlagi Navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Ur. L. RS, št. 22/90), Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. L. RS, št. 8/87) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00), je Občinski svet občine Rače-Fram na 10. redni seji, dne 25. novembra 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2004
 
 
1. člen
 
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, oblikovana ob koncu leta 2002, na širšem območju obdravskih občin znaša 145.858,97 SIT/m2.
 
2. člen
 
Osnovna cena stavbnih zemljišč se določi z naslednjimi odstotki od povprečne gradbene cene:
 
 
Za 1. območje: 3-4 %
 
 
Za 2. območje: 2-3 %
 
 
Za 3. območje: 1-2 %
 
 
Območja od 1 do 3 so določena v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 14/96).
 
3. člen
 
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, za povprečno stopnjo opremljenosti, ki so izoblikovani v letošnjem letu znašajo:
 
 
• za individualno komunalno rabo (IKR): 7.173,56 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
 
 
• za kolektivno komunalno rabo (KKR): 9.809,85 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
 
4. člen
 
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ter vrednosti za zemljišča se valorizirajo z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica RS - Sekcija gradbeništva in IGM Slovenije.
 
5. člen
 
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
 
 
Župan
Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/10-2003-91
Datum: 26. november 2003