New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 19. člena statuta Občine (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na seji dne 24. 11. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Trebnje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnico Pavla Golie Trebnje (v nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem Kidričeva 2, Trebnje.

 

 

S tem odlokom se določa organizacija in dejavnost zavoda, organe zavoda, sredstva za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in javnega zavoda, varovanje poslovne skrivnosti in nadzor nad izvajanjem tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja občinski svet.

 

 

3. člen

 

 

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju Občine Trebnje. S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območje drugih občin pod pogoji iz zakona.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

4. člen

 

 

Zavod posluje pod imenom: Knjižnica Pavla Golie Trebnje.

 

 

Skrajšano ime zavoda: Knjižnica Pavla Golie.

 

 

Sedež zavoda je: Kidričeva 2, 8210 Trebnje.

 

 

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 in 20 mm. Sredi pečata je podoba Pavla Golie, na obodu pa izpisano ime Knjižnica Pavla Golie Trebnje.

 

 

Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo, uporabo in določi delavce, ki so odgovorni zanje.

 

 

5. člen

 

 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

 

6. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

 

 

III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA

 

 

7. člen

 

 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje je splošna knjižnica, ki v svoji sestavi nima organizacijskih enot, dejavnost pa opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in v izposojevališčih na Mirni, v Šentrupertu in Mokronogu.

 

 

8. člen

 

 

Dejavnost knjižnice šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

 

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

 

 

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

 

 

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

 

 

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

 

 

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

 

 

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

 

 

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

 

 

– informacijsko opismenjevanje,

 

 

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

 

 

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

 

 

– informacijski servis za izmenjavo podatkov v Nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

 

 

Obseg dejavnosti iz tega odstavka se določi s programom dela in finančnim načrtom.

 

 

Splošna knjižnica v okviru javne službe iz prejšnjega odstavka tudi:

 

 

– sodeluje v vse življenjskem izobraževanju,

 

 

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,

 

 

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

 

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

 

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

 

 

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

 

 

Naloge, ki so strokovno tehnične narave, lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

9. člen

 

 

Splošna knjižnica lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.

 

 

Knjižnica lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

10. člen

 

 

Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:

 

 

– O 92. 511 dejavnost knjižnic,

 

 

– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

 

 

– DE 22.110 izdajanje knjig,

 

 

– DE 22.150 drugo založništvo,

 

 

– K 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,

 

 

– G 52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom,

 

 

– M 80.422 drugo izobraževanje,

 

 

– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti.

 

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

 

11. člen

 

 

Organa zavoda sta:

 

 

– direktor in

 

 

– svet.

 

 

12. člen

 

 

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

 

 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

 

 

Naloge direktorja so:

 

 

– organizira delo javnega zavoda,

 

 

– sprejema strateški načrt,

 

 

– sprejema program dela,

 

 

– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,

 

 

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,

 

 

– sprejema kadrovski načrt,

 

 

– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

 

 

– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

 

 

– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,

 

 

– pripravi letno poročilo,

 

 

– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,

 

 

– druge naloge, določene s področnimi predpisi.

 

 

Direktor zastopa zavod neomejeno, razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi za zadolževanje zavoda.

 

 

13. člen

 

 

Direktorja imenuje svet splošne knjižnice na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju ustanovitelja in mnenju strokovnih delavcev knjižnice. Soglasje ustanovitelja in mnenje zaposlenih pridobi svet zavoda.

 

 

Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.

 

 

Soglasje ustanovitelja knjižnice in mnenje strokovnih delavcev se nanaša na kandidata oziroma kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

 

 

Če ustanoviteljica in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da je bilo soglasje podano in mnenje pozitivno.

 

 

Po pridobitvi soglasja in mnenja, svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.

 

 

14. člen

 

 

Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, določen z zakonom in tem odlokom.

 

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

 

 

– univerzitetna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri,

 

 

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva,

 

 

– bibliotekarski izpit,

 

 

– vodstvene sposobnosti oziroma izkušnje,

 

 

– znanje tujega jezika, osnovna raven.

 

 

15. člen

 

 

Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

 

 

16. člen

 

 

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določa 37. člen zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ostali predpisi.

 

 

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanovitelja in mnenje strokovnih delavcev knjižnice ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 60 dni izjavi.

 

 

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.

 

 

17. člen

 

 

Zavod upravlja svet zavoda.

 

 

Svet zavoda šteje 7 članov in ga sestavljajo:

 

 

– štirje predstavniki ustanovitelja,

 

 

– dva predstavnika delavcev zavoda,

 

 

– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.

 

 

Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo člani sveta zavoda in reprezentativni sindikati zavoda.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili. Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.

 

 

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.

 

 

18. člen

 

 

Svet opravlja naslednje naloge:

 

 

– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,

 

 

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,

 

 

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

 

 

– ocenjuje delo direktorja,

 

 

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,

 

 

– daje soglasje k cenam,

 

 

– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,

 

 

– imenuje in razrešuje direktorja,

 

 

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

 

 

– razpiše tajne volitve o glasovanju strokovnih delavcev za člane sveta,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu s predpisi s področja delovanja javnega zavoda.

 

 

Svet opravlja tudi naloge strokovnega sveta:

 

 

– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,

 

 

– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, za katerega je javni zavod ustanovljen,

 

 

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

 

 

– daje ustanovitelju predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,

 

 

– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,

 

 

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

 

 

– druge zadeve s področja dela javnega zavoda.

 

 

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.

 

 

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

 

 

Za svoje delo sprejme svet zavoda poslovnik o delu sveta zavoda.

 

 

19. člen

 

 

Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor Centra za izobraževanje in kulturo in sicer v roku 30 dni po imenovanju in izvolitvi članov sveta.

 

 

Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.

 

 

20. člen

 

 

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.

 

 

21. člen

 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.

 

 

22. člen

 

 

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

 

– sam zahteva razrešitev,

 

 

– se neopravičeno ne udeležuje sej,

 

 

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

 

 

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

 

 

– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

 

 

– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,

 

 

– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.

 

 

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

 

 

23. člen

 

 

Ustanovitelj javnega zavoda in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

 

 

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega Centra za izobraževanja in kulturo Trebnje do uveljavitve tega odloka, kar se ugotovi z delitveno bilanco, na katero je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja. Od Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje prevzame novoustanovljeni zavod delavce, ki so bili v njem zaposleni za področje knjižničarske dejavnosti. O prevzemu delavcev oziroma nadaljnjem opravljanju določenih nalog v okviru Centra za izobraževanje in kulturo, skleneta CIK in knjižnica posebno pogodbo.

 

 

24. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

 

 

– iz javnih sredstev,

 

 

– plačil uporabnikov za storitve javne službe,

 

 

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

 

 

– z dotacijami, sponzorstvi, darili in z drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic pokrivajo stroške za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva, ter za nakup in vzdrževanje prostorov ter opreme.

 

 

Višino sredstev za izvajanje javne službe knjižnice, ki jo izvaja javni zavod, zagotavlja ustanovitelj z odlokom o proračunu na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenih skladno s pogoji iz 36.člena zakona o knjižničarstvu, h katerima je podal ustanovitelj soglasje.

 

 

25. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda.

 

 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

 

 

26. člen

 

 

Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

 

Zavod prevzema odgovornost za gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

 

 

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.

 

 

27. člen

 

 

Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja. Ustanovitelj s posebno pogodbo prenese premoženje v upravljanje javnega zavoda.

 

 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičninskega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja lastnika.

 

 

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

 

 

28. člen

 

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo v občinskem proračunu za delo zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.

 

 

29. člen

 

 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

 

– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,

 

 

– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,

 

 

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

 

 

30. člen

 

 

Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju programa dela in razvoja zavoda.

 

 

VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

 

 

31. člen

 

 

Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti, k so določeni za poslovno tajnost.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

 

Za poslovno tajnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

 

IX. NADZOR

 

 

32. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem javne službe knjižnice in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

33. člen

 

 

Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravljajo nujne naloge sveta dosedanji organi.

 

 

34. člen

 

 

Dosedanji direktor centra za izobraževanje in kulturo je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela, sistemizacijo in ostale akte, ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom. Z dnem uveljavitve tega odloka se za knjižnico Pavla Golie prenehajo uporabljati pravila CIK, z dne 28. 2. 1998, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.

 

 

Dosedanji direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis zavoda v sodni register.

 

 

35. člen

 

 

Razpis za delovno mesto direktorja se opravi na način in po postopku določenim z zakonom in tem odlokom.

 

 

36. člen

 

 

Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

 

 

37. člen

 

 

Zavod je pravni naslednik Knjižnice Pavla Golie, ki je organizacijska enota v sestavi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. 068/10099100 in prevzame vse pravice in obveznosti dosedanje Knjižnice Pavla Golie.

 

 

38. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o ustanovitvi Centra za izobraževanje in kulturo (Uradni list RS, št. 41/97), v delu, ki se nanašajo na enoto Knjižnice Pavla Golie.

 

 

Delitvena bilanca javnega zavoda CIK Trebnje in Knjižnice Pavla Golie Trebnje se opravi na dan 31. 12. 2003.

 

 

CIK Trebnje v roku treh mesecev pripravi predlog sprememb odloka o spremembah odloka o ustanovitvi CIK in uskladi njegovo delovanje.

 

 

39. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 082-06-2/2003

Trebnje, dne 24. novembra 2003.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda l. r.