New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 01/99, 79/99 in 89/99) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010

 

1. člen

 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/2008 tako, da se glasi:

»                                                         v EUR

---------------------------------------------------------------

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

---------------------------------------------------------------

 Skupina/Podskupina kontov                        Proračun leta

                                                           2010

---------------------------------------------------------------

    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)         2.575.448,70

    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                           2.321.246

 70 DAVČNI PRIHODKI                                   1.996.326

    700 Davki na dohodek in dobiček                   1.842.656

    703 Davki na premoženje                              82.920

    704 Domači davki na blago in storitve                70.750

    706 Drugi davki

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                   324.920

    710 Udeležba na dobičku in dohodki                   23.420

    od premoženja

    711 Takse in pristojbine                              1.000

    712 Globe in druge denarne kazni                      1.000

    713 Prihodki od prodaje blaga

    in storitev

    714 Drugi nedavčni prihodki                         299.500

 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                  32.500

    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            32.500

    721 Prihodki od prodaje zalog

    722 Prihodki od prodaje zemljišč                    100.208

    in neopredmetenih dolgoročnih

    sredstev

 73 PREJETE DONACIJE

    730 Prejete donacije iz domačih virov

    731 Prejete donacije iz tujine

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                              221.702,70

    740 Transferni prihodki iz drugih                    53.000

    javnofinančnih institucij

    741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna –EU

    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2.575.448,70

 40 TEKOČI ODHODKI                                   787.657,30

    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               374.000

    401 Prispevki delodajalcev za socialno               18.900

    varnost

    402 Izdatki za blago in storitve                    377.390

    403 Plačila domačih obresti

    409 Rezerve                                       17.367,30

 41 TEKOČI TRANSFERI                                 997.079,40

    410 Subvencije                                       16.000

    411 Transferi posameznikom                       403.410,40

    in gospodinjstvom

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in           68.495

    ustanovam

    413 Drugi tekoči domači transferi                   509.174

    414 Tekoči transferi v tujino

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                               785.712

    420 Nakup in gradnja osnovnih                       785.712

    sredstev

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                               5.000

    432 Investicijski transferi                           5.000

    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

---------------------------------------------------------------

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

---------------------------------------------------------------

    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

    750 Prejeta vračila danih posojil

    751 Prodaja kapitalskih deležev

    752 Kupnine iz naslova privatizacije

    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

    DELEŽEV (440+441+442+443)

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

    DELEŽEV

    440 Dana posojila

    441 Povečanje kapitalskih deležev

    in naložb

    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

    privatizacije

    443 Povečanje namenskega

    premoženja v javnih skladih in drugih

    osebah javnega prava, ki imajo

    premoženje v svoji lasti

    VI. PREJETA MINUS DANA

    POSOJILA IN SPREMEMBE

    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

---------------------------------------------------------------

 C. RAČUN FINANCIRANJA

---------------------------------------------------------------

    VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 50 ZADOLŽEVANJE

    500 Domače zadolževanje

    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 55 ODPLAČILA DOLGA

    550 Odplačila domačega dolga

    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA

    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

---------------------------------------------------------------

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.

    PRETEKLEGA LETA

---------------------------------------------------------------

                                                              «

 

2. člen

 

Spremeni se 3. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 tako, da se dodata 5. in 6. točka, in glasita:
»5. komunalni prispevek, ki ga občina lahko porablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo, v skladu z načrtom razvojnih programov,
6. prihodek iz naslova najemnine grobnih prostorov, kj ga občina lahko porablja samo za namen pokritja stroškov primernega urejanja in vzdrževanja pokopališča«.

 

3. člen

 

Ostala določila ostanejo nespremenjena.

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 19/12-09/5/OST-R

Turnišče, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.