New Page 2

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na 14. seji dne 15. novembra 2012 sprejel

O D L O K

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti, ki je na vpogled na sedežu občine.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):

- lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;

- javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

3. člen

Lokalne ceste se v naselju Komenda in Poslovni coni Komenda razvrstijo v naslednje podkategorije:

- na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselja Komenda na ceste višje kategorije;

- na krajevne ceste (s skrajšano ozna­ko LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselja Komenda in Poslovne cone Komenda.

4. člen

Lokalne ceste (LC) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec odseka

dolžina odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina odseka

[m]

1

039121

639

Cerklje - Zalog - Klanec - Komenda - Moste

413

3.276

v

5.418 - Cerklje na Gorenjskem

2

039711

039120

Zalog - Cerkljanska Dobrava - Komendska Dobrava - Podboršt

162040

3.046

v

2.093 - Cerklje na Gorenjskem

3

160031

162040

Gmajnica - Mlaka - Tunjiška Mlaka - Kamnik

225

2.683

v

5.033 - Kamnik

4

162021

104

Komenda - Kranjska cesta

162030

724

v

 

5

162031

104

Nasovče - Komenda

039120

2.142

v

 

6

162041

413

Križ - Gmajnica - Komenda

139120

2.819

v

 

7

253031

235040

Mengeš - Topole - Moste

104

1.327

v

1.180 - Mengeš

v…vsa vozila

 

SKUPAJ:

16.017

      m

 

5. člen

Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec odseka

dolžina odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina odseka

[m]

1

162511

162030

Čebuljeva - Potok pri Komendi

162020

528

v

 

2

162521

162020

Komenda - Sadarjeva ulica

039120

375

v

 

v…vsa vozila

 

SKUPAJ:

903

      m

 

6. člen

Krajevne ceste (LK) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec odseka

dolžina odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina odseka

[m]

1

162051

413

Pod lipami I

162050

363

v

 

2

162052

162050

Pod lipami II

162050

125

v

 

3

162053

162050

Pod lipami III

162050

403

v

 

4

162054

162050

Pod lipami IV

162590

501

v

 

v…vsa vozila

 

SKUPAJ:

1.392

      m

 

7. člen

Javne poti (JP) so:

zap. št.

številka odseka

začetek odseka

potek odseka

konec odseka

dolžina odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina odseka

[m]

1

540301

039730

Lahovče - Nasovče

162030

425

v

908 - Cerklje na Gorenjskem

2

662021

162030

Breg pri Komendi I

104

436

v

 

3

662022

662020

Breg pri Komendi II

HŠ 8

169

v

 

4

662023

162030

Breg pri Komendi - Klanec

039120

495

v

 

5

662024

162030

Breg pri Komendi III

HŠ 8A

53

v

 

6

662025

039120

Klanec I

HŠ 32

167

v

 

7

662026

662020

Klanec II

662040

49

v

 

8

662027

104

Nasovče III

HŠ 33

71

v

 

9

662028

162030

Nasovče IV

540300

146

v

 

10

662029

162030

Nasovče V

HŠ 4B

176

v

 

11

662031

104

Potok pri Komendi

162030

628

v

 

12

662032

104

Obrtna cona Potok I

HŠ 11

237

v

 

13

662033

662030

Obrtna cona Potok II

HŠ 13

27

v

 

14

662034

662030

Obrtna cona Potok III

HŠ 15

25

v

 

15

662035

662030

Obrtna cona Potok IV

črpališče

33

v

 

16

662041

039120

Klanec I

039120

683

v

 

17

662042

039120

Klanec II

662040

222

v

 

18

662043

162030

Klanec III

039120

407

v

 

19

662044

039120

Klanec IV

HŠ 7A

123

v

 

20

662045

039120

Klanec V

HŠ 4A

90

v

 

21

662046

662040

Klanec VI

HŠ 20

365

v

 

22

662047

039120

Klanec VII

HŠ 7C

70

v

 

23

662048

162030

Klanec - Komenda

039120

203

v

 

24

662051

104

Remicova pot

039120

542

v

 

25

662052

039120

Jezerškova ulica

162020

411

v

 

26

662053

162520

Sadarjeva ulica

662050

103

v

 

27

662054

039120

Zadružna ulica

162520

197

v

 

28

662055

162020

Krekova ulica

039120

183

v

 

29

662056

162020

Kranjska pot

HŠ 9

43

v

 

30

662057

162030

Zajčeva cesta - občina

parkirišče

42

v

 

31

662058

662050

Jezerškova ulica (povezava)

662050

45

v

 

32

662061

162030

Urhova ulica I

662060

67

v

 

33

662062

162020

Urhova ulica II

HŠ 11

135

v

 

34

662063

162020

Krekova ulica

162510

217

v

 

35

662064

162020

Zadružna ulica l

162510

238

v

 

36

662066

662060

Zadružna ulica ll

HŠ 15

129

v

 

37

662071

162040

Glavarjeva cesta (povezava)

039120

73

v

 

38

662072

162040

Zajčeva cesta

HŠ 9A

178

v

 

39

662081

039120

Glavarjeva ulica (povezava na LC)

039120

605

v

 

40

662082

662080

Komenda - Gmajnica (pešpot)

162040

393

p

 

41

662091

413

Moste I

662080

1.036

v

 

42

662092

662090

Moste II

HŠ 98D

196

v

 

43

662093

662090

Moste III

HŠ 72

51

v

 

44

662094

413

Moste IV

HŠ 92F

371

v

 

45

662095

413

Moste V

662090

232

v

 

46

662096

413

Moste VI

162040

883

v

 

47

662097

662090

Moste VII

HŠ 89G

88

v

 

48

662098

662090

Moste VIII

HŠ 97K

236

v

 

49

662099

662090

Moste IX

HŠ 89

43

v

 

50

662101

413

Moste X

HŠ 59B

121

v

 

51

662102

104

Moste XI

413

238

v

 

52

662103

104

Moste XII

HŠ 43A

128

v

 

53

662104

104

Moste XIII

413

281

v

 

54

662105

104

Moste XIV

413

548

v

 

55

662106

104

Moste XV

662100

174

v

 

56

662107

104

Moste - Suhadole

253030

213

v

 

57

662108

662100

Suhadole I

HŠ 7D

158

v

 

58

662109

104

Vrtni center - Moste

662100

390

v

 

59

662111

413

Moste XVI

662110

275

v

 

60

662112

413

Moste XVII

HŠ 137

258

v

 

61

662113

662110

Moste XVIII

HŠ 135

150

v

 

62

662114

662110

Moste XIX

HŠ 2F

208

v

 

63

662115

662100

Moste XX

HŠ 6A

60

v

 

64

662116

662100

Moste XXI

662100

172

v

 

65

662121

104

Moste - Suhadole

253030

705

v

 

66

662122

662120

Suhadole II

253030

92

v

 

67

662123

662120

Suhadole III

HŠ 38D

102

v

 

68

662131

253030

Suhadole IV

104

592

v

 

69

662132

253030

Suhadole V

662130

216

v

 

70

662133

662130

Suhadole VI

662130

268

v

 

71

662136

662130

Suhadole VII

HŠ 31A

23

v

 

72

662141

253030

Suhadole VIII

HŠ 38G

214

v

 

73

662142

253030

Suhadole IX

HŠ 50C

131

v

 

74

662143

662140

Suhadole X

HŠ 47B

88

v

 

75

662144

253030

Suhadole XI

HŠ 61F

108

v

 

76

662145

253030

Suhadole XII

HŠ 62D

124

v

 

77

662151

662360

Suhadole XIII

jama Drnovo

266

v

 

78

662161

039710

Komendska Dobrava I

HŠ 8

1.195

v

 

79

662162

039710

Komendska Dobrava II

662160

240

v

 

80

662163

662160

Komendska Dobrava III

most

299

v

 

81

662171

039710

Podboršt pri Komendi I

HŠ 19

318

v

 

82

662172

662170

Podboršt pri Komendi II

662180

174

v

 

83

662173

039710

Podboršt pri Komendi III

662170

164

v

 

84

662174

662170

Podboršt pri Komendi IV

HŠ 18A

98

v

 

85

662181

160030

Mlaka - Podboršt pri Komendi

662170

458

v

 

86

662182

160030

Mlaka I

HŠ 27

114

v

 

87

662183

662180

Mlaka II

HŠ 24

79

v

 

88

662184

160030

Mlaka III

HŠ 33B

430

v

 

89

662185

662180

Mlaka IV

160030

286

v

 

90

662186

160030

Mlaka V

HŠ 37C

112

v

 

91

662187

662180

Mlaka VI

HŠ 21A

51

v

 

92

662188

162030

Mlaka VII

HŠ 12

67

v

 

93

662191

160030

Gmajnica I

HŠ 31

135

v

 

94

662192

160030

Gmajnica II

HŠ 68C

232

v

 

95

662193

162040

Gmajnica III

HŠ 97

209

v

 

96

662194

162040

Gmajnica IV

HŠ 118

146

v

 

97

662195

160030

Gmajnica V

HŠ 35

26

v

 

98

662196

662190

Gmajnica VI

HŠ 60

68

v

 

99

662201

162040

Gora pri Komendi I

160030

890

v

 

100

662202

662200

Gora pri Komendi II

HŠ 17A

316

v

 

101

662203

162040

Gora pri Komendi III

HŠ 22A

184

v

 

             

102

662204

662200

Gora pri Komendi IV

HŠ 23E

154

v

 

103

662205

662200

Gora pri Komendi V

HŠ 21A

132

v

 

104

662211

413

Križ I

162040

285

v

 

105

662212

413

Križ II

662210

149

v

 

106

662213

162040

Križ III

162040

226

v

 

107

662214

662210

Križ IV

HŠ 40A

40

v

 

108

662215

162040

Križ V

poslopje

158

v

 

109

662216

162040

Križ - do Lovske koče

HŠ 42D

190

v

 

110

662217

662220

Križ VI

HŠ 15

68

v

 

111

662218

162040

Križ VII

HŠ 23C

58

v

 

112

662221

162040

Križ VIII

413

732

v

 

113

662222

662220

Križ IX

HŠ 4

253

v

 

114

662223

662220

Križ X

662220

160

v

 

115

662224

413

Križ XI

662220

285

v

 

116

662231

413

Žeje pri Komendi I

HŠ 15C

286

v

 

117

662232

413

Žeje pri Komendi II

HŠ 17

344

v

 

118

662241

662320

Pod gabri I

parc. 958

130

v

 

119

662251

162050

Pod javorji

HŠ 105

172

v

 

120

662261

162050

Pod brezami

HŠ 118

551

v

 

121

662271

162050

Pod vrbami I

662290

220

v

 

122

662272

662290

Pod vrbami II

662300

164

v

 

123

662281

162050

Pod topoli I

662290

213

v

 

124

662282

662290

Pod topoli II

662300

164

v

 

125

662283

662300

Pod topoli III

parc. 2135

48

v

 

126

662291

662270

Pod bukvami I

662280

292

v

 

127

662292

662270

Pod bukvami II

parc. 2119

95

v

 

128

662301

662270

Pod jelšami

662280

291

v

 

129

662311

162050

Pod jelkami I

662340

220

v

 

130

662312

662340

Pod jelkami II

parc. 2387

82

v

 

131

662321

162050

Pod smrekami I

662340

213

v

 

132

662322

662340

Pod smrekami II

662350

214

v

 

133

662323

662350

Pod smrekami III

parc. 2375

47

v

 

134

662331

162050

Pod bori I

662340

213

v

 

135

662332

662340

Pod bori II

662350

214

v

 

136

662333

662350

Pod bori - Pod kostanji

parc. 2106

330

v

 

137

662341

662310

Pod hrasti I

parc. 2089

46

v

 

138

662342

662310

Pod hrasti II

662320

291

v

 

139

662343

662320

Pod hrasti III

662330

396

v

 

140

662344

662330

Pod hrasti IV

662350

221

v

 

141

662345

662350

Pod hrasti V

GC

85

v

 

142

662351

662320

Pod gabri II

662330

398

v

 

143

662352

662330

Pod gabri - Pod macesni

662340

300

v

 

144

662353

662340

Pod macesni

GC

80

v

 

145

662361

104

Drnovo - Šmarca

225

615

v

1.355 - Mengeš

146

753732

104

Mengeš - Križ II

413

1.199

v

91 - Mengeš

       

v…vsa vozila, p…pešci

 

SKUPAJ:

35.655

35.501

      m

 

 

8. člen

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2012-266(507) z dne 19.9.2012.

 

9. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda (Uradni list RS, št. 65/1999).

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

 

Številka: 370-0009/2012-8

 

Komenda, 15.11.2012

 

Tomaž Drolec

  Župan
   
  Slika
   
   

Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 3/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbi:
 

2. člen

  H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2014-42(507) z dne 19.02.2014
 

3. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.