New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičninah parc. št. 954/31, parc. št. 951/37, parc. št. 955/11 in parc. št. 1000/2 vse k.o. 1535 – Črnomelj se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-289/2014

Črnomelj, dne 29. januarja 2015

 

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.