New Page 2

Na podlagi 3., 7. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP 1-UPB3, Uradni list RS, št. 70/06) 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice

1. člen

V Odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 34/96 in 52/97) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin je Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32B.«

2. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 200,00 EUR pa njena odgovorna oseba oziroma fizična oseba, ki krši 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31., 35., 36., 38., 39., 40., 44., 46. in 48. člen.

Z globo 300,00 EUR, se kaznuje pravna oseba, z globo 100,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 100,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 6., 19., 28., 42. in 43. člen.

Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki krši 14., 15., 16. in 41. člen.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 352-01/07-4

Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007

Župan

    Občine Moravske Toplice

    Franc Cipot l.r.