New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 26. redni seji dne 31. 5. 2005 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

 

 

v Občini Komen

 

 

SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratne denarne pomoči) za družine novorojenca z območja Občine Komen. Določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.

 

 

UPRAVIČENCI

 

 

2. člen

 

 

Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in ima eden od staršev stalno prebivališče v Občini Komen.

 

 

Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči pod pogoji iz prvega odstavka tega člena uveljavlja eden od staršev.

 

 

Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

 

 

3. člen

 

 

Upravičenec nima pravice zahtevati enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.

 

 

PREJEMNIKI

 

 

4. člen

 

 

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika pomoči.

 

 

Pri enostarševskih družinah se enkratna denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, razen v primerih, ko se starša s pisnim sporazumom dogovorita drugače.

 

 

V primeru iz tretjega odstavka 2. člena se enkratna denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.

 

 

VIŠINA

 

 

5. člen

 

 

Višina enkratne denarne pomoči znaša:

 

 

Za prvega živorojenega otroka:           50.000 SIT

Za drugega živorojenega otroka:          75.000 SIT

Za tretjega živorojenega in vsakega

naslednjega živorojenega otroka:        100.000 SIT 

 

 

Višina enkratne denarne pomoči za vsakega novorojenega otroka znaša 1.000,00 EUR.

 
     

 

O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča Občinski svet občine Komen.

 

 

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči zagotovi Občina Komen iz proračuna, proračunska postavka – Enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

 

 

POSTOPEK

 

 

6. člen

 

 

Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi Občine Komen. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev od dne otrokovega rojstva.

 
  Popolna vloga mora vsebovati:  
  – ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,  
  – ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,  
  – ime, priimek in naslov prejemnika (4. člen),  
  – davčno številko prejemnika,  
 

– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,

 
  – lastnoročni podpis vlagatelja in prejemnika,  
  – navedbo kraja in datuma vloge,  
  – izpisek iz matičnega registra o rojstvu,  
  – potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja oziroma prejemnika in otroka oziroma otrok,  
  – potrdilo o gospodinjski skupnosti vlagatelja oziroma prejemnika.  
 

V primeru iz drugega odstavka 4. člena je vlogi potrebno priložiti pisni izjavo, ki jo podpišeta oba starša.

 

 

7. člen

 

 

O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ s sklepom, ki vsebuje naslednje podatke o vlagatelju, prejemniku enkratne denarne pomoči in otroku oziroma otrocih:

 
  – ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,  
  – ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,  
  – datum rojstva otroka oziroma otrok,  
  – ime, priimek in naslov prejemnika,  
  – višino enkratne denarne pomoči,  
 

– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,

 
  – davčno številko prejemnika.  

 

8. člen

 

 

Sklep o izplačilu enkratne denarne pomoči izda pristojni organ najkasneje do 15. dne v mesecu za popolno prejete vloge v preteklem mesecu. Denarna pomoč se izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od dneva izdaje sklepa.

 

 

Pristojni organ mora pred izdajo sklepa o izplačilu enkratne denarne pomoči zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po določbah tega pravilnika.

 

 

9. člen

 

 

O zavrnitvi zahteve za izplačilo enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ z upravno odločbo.

 

 

Če je uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, odloči pristojni organ o zadevi z upravno odločbo.

 

 

Če je bila o zahtevku izdana odločba, se denarna pomoč izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od pravnomočne odločbe, s katero je bila dodeljena enkratna denarna pomoč po določbah tega pravilnika.

 

 

10. člen

 

 

Prejemnik je dolžan vrniti znesek prejete denarne pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.

 

 

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

11. člen

 

 

Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika traja rok za vložitev pisne vloge za otroke, rojene v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005, do 31. 12. 2005.

 

 

12. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

 

 

Št. 15202-01/05-3

 

 

Komen, dne 1. junija 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l. r.

 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

 

6. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi (18.2.2006) v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem sprejetja.

 

 

 

 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2006) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene od 1. 1. 2011 dalje.