New Page 1

Na podlagi 29. v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 3. redni seji, dne 10. 4. 2019 , sprejel naslednji

 

SKLEP

o ceni oskrbe avtodomov na postajališču za avtodome v Zabovcih

 

1. člen

Cena oskrbe avtodomov s pitno vodo znaša 0,10 EUR za 8 l pitne vode.

 

2. člen

Cena oskrbe avtodomov z električno energijo znaša 0,50 EUR za 1 kWh električne energije.

 

3. člen

Uporabnik izvede plačilo oskrbe avtodoma preko PZA stebričkov, ki so nameščeni na postajališču za avtodome in sprejemajo kovance v valuti EUR.

 

4. člen

Pooblaščena oseba upravljavca postajališča prevzema gotovino iz naslova plačane oskrbe iz PZA stebričkov in gotovino polaga na račun Občine Markovci enkrat tedensko.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 302-0001/2019

Datum: 10. 4. 2019

 

                                                                                                           Občina Markovci

                                                                                                     Milan Gabrovec, župan