New Page 2

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 30. redni seji dne 7. 9. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010.

II.

Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.

III.

Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

IV.

O rezultatih prodaje je župan Občine Poljčane dolžan obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.

V.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-0003/2010-11

Poljčane, dne 7. septembra 2010

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.