New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 3. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 23. in 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 20. redni seji dne 16.10.2013 sprejel

 

ODLOK

O IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI ZREČE

 

1. člen

S tem odlokom Občina Zreče določa izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na celotnem območju občine Zreče.

 

2. člen

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

3. člen

Osnovno zdravstveno dejavnost v občini Zreče opravlja Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

 

4. člen

Občina Zreče je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice, ki opravlja osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost ter primarno zagotavlja:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,

- nujno medicinsko pomoč,

- splošno medicino,

- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,

- patronažno varstvo,

- laboratorijsko in drugo diagnostiko,

- družinsko medicino,

- preventivno in kurativno zobozdravstvo,

- medicino dela,

- fizioterapijo,

- reševalno službo,

- mrliško pregledno službo,

- ostale zdravstvene storitve.

 

5. člen

Osnovno zdravstveno dejavnost na območju občine Zreče na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in drugo področno zakonodajo, določene pogoje.

 

6. člen

(1) Po uveljavitvi tega odloka se vsak program koncesije, ki bo s strani koncesionarja vrnjen Občini Zreče ali odvzet koncesionarju ali mu bo potekel čas, za katerega je bil podeljen koncesionarju, oziroma v drugih primerih prenehanja koncesijskega razmerja, in ki ga do vrnitve, odvzema, preteka oziroma prenehanja opravlja zasebni zdravstveni delavec, dodeli za nedoločen čas Javnemu zavodu Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice.

(2) V primeru, ko Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice ne bi mogel zagotoviti ustreznega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, ali v primeru drugačne odločitve, ki jo občinski svet sprejme s spremembo tega odloka ali s posebnim predpisom, Občina Zreče podeli koncesijo na podlagi izvedenega javnega razpisa. 

 

7. člen

(1) Občina Zreče in Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice skleneta neposredno pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe ter določita pogoje, pod katerimi mora Zdravstveni dom Slovenske Konjice opravljati javno službo osnovne zdravstvene dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo javno službo.

(2) V primeru podelitve koncesije na podlagi izvedenega javnega razpisa, sklene Občina Zreče z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.

 

8. člen

Programi koncesije, ki so bili s strani koncesionarja Občini Zreče vrnjeni ali so bili koncesionarju odvzeti ali jim je potekel čas, za katerega so bili podeljeni, pred uveljavitvijo tega odloka, oziroma v drugih primerih prenehanja koncesijskega razmerja pred uveljavitvijo tega odloka in za katere Občina Zreče do uveljavitve tega odloka še ni objavila javnega razpisa za podelitev koncesije, se dodelijo Javnemu zavodu Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice, razen v primeru iz drugega odstavka 6. člena tega odloka.

 

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0011/2013-2

Zreče, 17. oktobra 2013

 

 

Občina Zreče

 

mag. Boris Podvršnik, župan