Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je Občinski svet občine Rače-Fram na svoji 11. redni seji, dne 16. decembra 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače
 
 
1. člen
 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače (MUV, št. 4/99, 10/01, 15/01, 4/02). V nadaljevanju PUP.
 
2. člen
 
5. člen se dopolni tako, da se oznaka območja po namenski rabi dopolni z novo označbo, ki glasi:
 
 
 
OZNAKA OBMOČJA PO NAMENSKI RABI
OZNAKA OBMOČJA UREJANJA
OBMOČJA ZA KATERA JE POTREBNO IZDELATI PIN
 
 
 
P - površine za proizvodnjo Pg
 
3. člen
 
7. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
 
 
Območja centralnih dejavnosti
 
 
V območju urejanja z oznako C so dovoljeni naslednji posegi:
 
 
• gradnja objektov za administrativne, finančne, trgovske, storitvene, gostinske dejavnosti, zabaviščnih objektov, objektov za kulturne dejavnosti in prireditve ipd.
 
 
• gradnja stanovanjskih objektov
 
 
• gradnja objektov in urejanje površin za šport in rekreacijo
 
 
• urejanje zelenic, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo
 
 
• gradnja parkirnih in garažnih objektov
 
 
• nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanje zmogljivosti obstoječih objektov
 
 
• rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, tekoča vzdrževalna dela, rušitve in nadomestne gradnje
 
 
• gradnja pomožnih objektov, nadstrešnic , nadstrešnic in dostavnih ramp
 
 
• postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij
 
 
• gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez
 
 
• sprememba namembnosti v obstoječih objektih za potrebe centralnih dejavnosti
 
 
• širitev obstoječe proizvodne dejavnosti
 
 
Navedeni posegi so dopustni, v kolikor izpolnjujejo tudi pogoje odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju (MUV, št. 9/92).
 
 
V območju urejanja Ca so do izdelave ZN dopustna samo vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
 
4. člen
 
Doda se 10.a člen, ki glasi:
 
 
Območje za proizvodnjo
 
 
V območjih urejanja z oznako Pg so dovoljeni naslednji posegi:
 
 
• gradnja objektov in naprav za proizvodne, obrtne , servisne in skladiščne dejavnosti
 
 
• gradnja trgovskih objektov, nadalje poslovno administrativnih objektov in gostinskih objektov, ki so vezani na izvajanje dejavnosti v tem prostoru.
 
 
• Gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost (parkirišča, zelenice, mikrourbana oprema, javne poti idr.)
 
 
• nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanje zmogljivosti obstoječih objektov
 
 
• rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, tekoča vzdrževalna dela, rušitve in nadomestne gradnje
 
 
• gradnja pomožnih objektov, nadstrešnic , nadstrešnic in dostavnih ramp
 
 
• postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij
 
 
• gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez
 
 
Navedeni posegi so dopustni, v kolikor izpolnjujejo tudi pogoje odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju (MUV, št. 9/92).
 
5. člen
 
Drugi odstavek 15. člena odloka se dopolni in spremeni tako, da spremenjen glasi:
 
 
Etažnost: K + P, K + M + P, K + P + 1
 
6. člen
 
Prvi odstavek 30.člena se dopolni in spremeni tako, da dopolnjen glasi:
 
 
V naselju, kjer ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje ga je potrebno zgraditi in istočasno z njim tudi čistilno napravo. Skladno z odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Rače-Fram so se po izgradnji javne kanalizacije nanjo dolžni v roku šestih mesecev priključiti pod pogoji upravljalca vsi povzročitelji obremenitve.
 
7. člen
 
Odlok o PUP se v grafičnem delu spremeni in dopolni kot sledi:
 
 
karta št. 1 (delitev naselja po pretežni namenski rabi in delitev naselja na območja urejanja kot osnova za posege v prostor - PKN M 1:5000) se spremeni in dopolni tako, da se območja z oznako Sa - nova zazidalna območja za katere je potrebno izdelati PIN trajno urejajo s PUP v skladu z merili in pogoji za posege v prostor, ki imajo značaj graditve z oznakami Sc - območje novejših stanovanjskih hiš. Za navedena območja se pred posegi izdelajo strokovne podlage.
 
 
Legenda namenske rabe se dopolni z oznako P - območje proizvodnih dejavnosti. Tako se območja z oznako Ia - nova zazidalna območja za katere je potrebno izdelati PIN, nadomestijo z oznako Pg - območja za proizvodnjo in se trajno urejajo s PUP v skladu z merili in pogoji za posege v prostor. Za navedena območja se pred posegi izdelajo strokovne podlage.
 
8. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/11-2003-102
Datum: 16. december 2003