New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 100/2008-odl. US, 79/2009 in 51/2010, 84/2010 – Odl. US in 40/2012 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/2011-ZDIU 12) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 5. izredni seji, dne 9.4.2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013; v nadaljevanju: odlok) se za 11. členom doda 11. a člen, ki se glasi:

"11.a člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2014 zadolži do višine 340.000,00 evrov."

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 41002-003/2013-33

Benedikt, 11. april 2014

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan