New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 11. redni seji, dne 1. 10. 2012, na predlog župana sprejel naslednji:

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.

Nepremičninam, parc. št. 1622/5 in 1622/6, k.o. (504) Nadole, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-011/2012-5

Datum: 1. 10. 2012

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN