Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 10. 4. 2003 sprejel
 
O D L O K
 
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2001
 
1. člen
 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.
 
2. člen
 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili v letu 2001 realizirani v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupaj prihodki
2. Skupaj odhodki
3. Proračunski presežek (1.- 2.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila
7. Skupni presežek (1.+4.)-(2.+5.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
8. Zadolževanje
9. Odplačilo dolga
10. Neto zadolževanje (8.-9.)
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
V SIT

721,472.623
521,656.349
199,816.274

25,320.000
11,000.000
14,320.000
214,136.274

V SIT
-
-
-
214,136.274

3. člen
 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov v višini 214,136.274 SIT se po zaključnem računu proračuna za leto 2001 razporedi v proračun Občine Kidričevo za leto 2002.
 
4. člen
 
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 10.822.000 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2002.
 
5. člen
 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
 
6. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
     
 
Št. 405-03/03
Kidričevo, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.