New Page 2

OBČINSKI SVET

 

 

Številka: 9000-0003/2013

Datum: 13.03.2013

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

 

23. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 21. marca 2013 ob 17. uri, v

sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta (gradivo je podano v prilogi).

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1) Razprava in sklepanje o določitvi prejemnikov občinskih priznanj za leto 2013.

Poročevalec župan, Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe občanov;

INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

 

2) Razprava in sklepanje o odloku Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013-predlog II. branje.

Poročevalec župan (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

3) Razprava in sklepanje o Cenah in pristojbinah za uporabo prodajnih mest na tržnici v Kanalu

Poročevalec župan (gradivo).

 

4) Kadrovske zadeve - Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda OŠ Deskle.

Poročevalec župan, KMVVI (gradivo)

 

5) Razprava in sklepanje o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 032104-0001/2012 z dne 24.05.2012.

Poročevalec župan (gradivo)

 

6) Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. - predlog I. branje.

Poročevalec župan (gradivo)

 

7) Razprava in sklepanje o cenah komunalnih storitev.

Poročevalec župan, dir. Komunale d.d. (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

8) Pobude, predlogi, vprašanja in odgovori.

 

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

 

 

Župan

 

Andrej Maffi

 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta,

- direktorica občinske uprave,

- Komunala d.d. Nova Gorica

 

Obveščeni:

- Nadzorni odbor,

- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,

- mediji