Na podlagi sedme alinee 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV, št. 14/96) in 16. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99) je občinski svet Občine Rače - Fram na 19. redni seji, dne 21. marca 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
Za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače - Fram, plačujejo vsi bodoči uporabniki vode enotno višini prispevka v višini 2.000 DEM v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan podpisa pogodbe.
 
 
2. člen
 
Znesek prispevka predstavlja priključnino za priključitev na javno vodovodno omrežje za individualne enostanovanjske hiše, stanovanjske enote v dvo ali večstanovanjskem objektu oz. za lokal za opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti za priključitev s pretočnostjo do 3 m3/h.
 
 
Za priključitev z večjo pretočno zmogljivost je znesek prispevka 2.500 DEM v tolarski protivrednosti.
 
 
3. člen
 
Uporabnik ima možnost prispevek poravnati v enem ali največ štirih zaporednih mesečnih obrokih. Po poravnanem zadnjem obroku mu Režijski urad izda ustrezno potrdilo za priključitev na javno vodovodno omrežje, na podlagi katerega mu javno podjetje, ki je pooblaščeno za distribucijo pitne vode, oziroma pooblaščeni delavec Režijskega obrata, izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
 
 
4. člen
 
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec vodovoda v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
 
 
Stroški izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega vodovodnega omrežja.
 
 
5. člen
 
Zbrana sredstva prispevkov za izgradnjo vodovodnega omrežja, se bodo zbirala na posebnem kontu proračuna Občine Rače - Fram in so strogo namenska ter se lahko uporabljajo samo za:
 
 
raziskave in zagotavljanje novih virov pitne vode
 
 
rekonstrukcije in posodobitve obstoječih prenosih sistemov
 
 
izgradnjo novih vodovodnih omrežij
 
 
6. člen
 
Zaradi slabih socialnih razmer se lahko uporabniku delno zniža prispevek za priključitev. O delnem znižanju oziroma oprostitvi plačila prispevka odloči občinski svet. Kot merilo za znižanje oz. oprostitev se smiselno uporabljajo določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, nanašajo se na oprostitev plačila nadomestila.
 
 
7. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače - Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-19-01
 
 
Datum: 26. marec 2001