New Page 2

Številka:

410-09/2015-4

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 100/08, 79/09 - ZLS-P, 14/10, 51/10 -ZLS-R, 84/10 in 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 110/11 - ZDIU12, 14/13, 101/13 in 55/15-ZFisP) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

11.12.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo