New Page 1

Na podlagi 14. člen Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik, na 24. redni seji, dne 18. 6. 2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Zmagoslava Šalamuna, Biš 61, 2254 Trnovska vas za odgovornega urednika javnega glasila Občan, za dobo štirih let.

 

 

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-8/2018-24R-19/20

Datum: 18. 6. 2018

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan