New Page 2

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009) in 33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007 in 2/2008) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA STIMULACIJE ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

 

1.

Občina Ljutomer razpisuje stimulacije študentom ob vpisu v višji letnik ali absolventski staž na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih ter ob vpisu podiplomskega študija za študijsko leto 2009/2010. 

Za stimulacije študentom je namenjenih 10.000 €.

 

2.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·         Je državljan Republike Slovenije, 

·         Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer, 

·         Je redni ali izredni študent in ne študira iz dela ali ob delu.

·         Stimulacije ne morejo prejeti študentje, ki so vpisani v prvi letnik dodiplomskega študija.

 

3.

Višina stimulacije v študijskem letu 2009/2010 znaša: - za višješolski in visokošolski študij 50,80 €, - za univerzitetni in podiplomski študij 71,12 €.

V kolikor namenska sredstva, navedena v 1. točki tega razpisa, ne zadostujejo za izplačilo stimulacij, se znesek stimulacije premosorazmerno zmanjša vsem prosilcem.

 

4.

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer. 

Potrebna dokazila:

·         Dokazilo o vpisu v študijskem letu 2009/2010. 

 

5.

Vloge se pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer do 30. oktobra 2009.  Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 110/2009-415-2255

Datum:  30. 9. 2009

 

Franc JURŠA, l.r. 

ŽUPAN