New Page 2

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 27. redni seji dne 24.4.2013 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra na parceli št.

733/5 k.o. Repnje

1. člen

Ukine se javno dobro na parceli št. 733/5 k.o. 1742 Repnje.

2. člen

Lastninska pravica na parceli št. 733/5 - pot k.o. Repnje, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

3. člen

Sklep prične veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 011-08/2010-135

Datum: 25.4.2013

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.