New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS in 47/12) ter 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10- popr. in 14/14) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 5. redni seji, dne 20. 02. 2015 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJATELJSTVU JAVNEGA GLASILA OBČAN

1. člen

V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10; v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da glasi:

»Na leto izide največ 6 številk glasila.«

2. člen

Prvi stavek 11. člena odloka se spremeni tako, da glasi:

»Uredniški odbor šteje do pet članov (urednik in največ 4 člani).«

3. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

4. člen

Ta odlok se začne uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-4/2015-5R-5/5

Datum: 20. 02. 2015

 

Župan Občina Destrnik

Vladimir Vindiš