New Page 1

Št. 430-0015/2023-3 (610) Ob-1934/23, Stran 776

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22, v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) in Statuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota 

 

1. Predmet javnega razpisa

Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2023 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci: pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2023 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2023 v Mestni občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje

Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:

– mladinske organizacije,

– študentske organizacije,

– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,

– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,

– prijavitelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– s projekti, ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2023 znaša 9.500,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje programov za mladino.

7. Prednostni razpisani kriteriji

Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:

– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,

– število vključenih v projekt,

– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

9. Vloga

Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi

– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, ki ne sme biti starejša od 90 dni (samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki), iz katerega je razvidna registrirana dejavnost.

9.2. Dopolnitev vloge

Komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi.

10. Način prijave in razpisni rok

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Mladina. Vloga mora biti oddana od 10. 4. 2023 do vključno 8. 5. 2023.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge, oddane v vložišču mestne občine ali po pošti, se ne bodo upoštevale in bodo vrnjene prosilcem.

Vloge prijaviteljev, ki so oddane prepozno, vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota predvidoma dne 10. 5. 2023. Odpirajo se samo v roku oddane, pravilno izpolnjene vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Mladina.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo tudi vsak delovni dan po tel. 02/525-16-30, kontaktna oseba Lidija Horvat. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lidija.horvat@murska-sobota.si.

 

Mestna občina Murska Sobota