New Page 2

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 110/02), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98 ter 17/01) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni seji dne 7. 1. 2010 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2010

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2010 je 0,00046207278 €.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

 

Št. 351-7/2009

Mislinja, dne 7. januarja 2010

 

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.