New Page 1

Evidenca pripadnikov civilne zaščite, ki so nezgodno zavarovani pri Občini Krško v času izvajanju nalog zaščite in reševanja

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca pripadnikov civilne zaščite, ki so nezgodno zavarovani pri Občini Krško v času izvajanju nalog zaščite in reševanja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Podatki se obdelujejo za namen vodenja evidence o dolžnostih pripadnikov civilne zaščite.
V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki:
a) podatki o javnem uslužbencu: ime in priimek, EMŠO, kraj in občina rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon doma/GSM, telefon služba, elektronska pošta, davčna številka, stopnja šolske izobrazbe, poklic, usposobljenost ter posebna strokovna in praktična znanja oziroma naloga ali dolžnost, ki jo opravlja v enoti, službi ali drugi operativni sestavi; b) podatki o ustanovitelju organa, enote ali službe Civilne zaščite: ime in naslov ustanovitelja, matična/davčna/RZP številka; c) podatki o gospodarski družbi, javnem zavodu ali drugi organizaciji, v kateri državljan poklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma nevladni organizaciji ali društvu, ki organizira enoto, reševalno službo ali drugo operativno sestavo: gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri je zaposlen državljan, ki poklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči ter sedež, občina, na območju katere deluje enota, služba ali druga operativna sestava, ki jo organizira gospodarska družba, zavod ali druga organizacija in je popolnjena z državljani, ki poklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, ime nacionalne organizacije ali zveze, ime pristojne zveze društev, ime društva, ki organizira enoto, službo ali drugo operativno sestavo, občina, na območju katere deluje enota, služba ali druga operativna sestava, ki je popolnjena s prostovoljci in jo organizira nevladna organizacija ali društvo; č) podatki o razporedu državljana v Civilno zaščito: naziv organa, enote ali službe Civilne zaščite, v katero je pripadnik razporejen, vrsta razporeditve, dolžnost v organu, enoti ali službi, mobilizacijsko ali drugo zbirališče, datum zdravniškega in psihofizičnega pregleda, številka osebne izkaznice CZ, drugi podatki, pomembni za razporejanje državljana na dolžnosti v Civilni zaščiti

5. Pravne podlage:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ SOP 1994-01-2813; Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč SOP 2009-01-1929

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): civilna zaščita
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si