New Page 1

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 41/15) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 8. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o spremembah Pravilnika o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji 

 

1. člen 

 

Odstavek 5. člena Pravilnika o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 41/15) se dopolni z novo, sedmo alinejo, ki se glasi:

»– so v avgustu 2024 utrpeli poplave, zaradi katerih je škoda na njihovem stanovanjskem objektu ocenjena na 80 %«.

Prej sedma alineja s tem postane osma.

 

2. člen 

 

Dopolni se tretji odstavek 6. člena, ki se dopolnjen glasi:

»(3) Samo izjemoma in v primerih iz sedme alineje 1. točke 5. člena, se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.«.

 

3. člen 

 

7. člen se dopolni z novim, tretjim odstavkom, ki se glasi:

»(3) Dodelitev izredne pomoči za primere iz sedme alineje 1. točke 5. člena je neodvisna od določb iz prve in druge točke tega člena.«.

 

4. člen 

 

8. člen se dopolni z novim, tretjim odstavkom, ki se glasi:

»(3) Višina izredne pomoči za primere iz sedme alineje 1. točke 5. člena je fiksna in neodvisna od določb iz prve in druge točke tega člena ter znaša 561,8 EUR na upravičenca.«.

 

5. člen 

 

Prvi odstavek 9. člena se oštevilči z »(1)«. Isti člen se dopolni z novim – drugim odstavkom, ki se glasi:

»(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo pri ugotavljanju upravičenosti za primere iz sedme alineje 1. točke 5. člena.«.

 

6. člen 

 

Doda se 12.a člen, ki se glasi:

»Določbe 10., 11. in 12. člena se ne uporabljajo pri ugotavljanju upravičenosti za primere iz sedme alineje 1. točke 5. člena. Upravičencem se sredstva dodelijo na osnovi podatkov iz programa Ajda.«

 

7. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2023-16

Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2023

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Majda Potočnik