New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št., 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 13/2006), in 16. člena Statuta občine Duplek (MUV št. 22/02-uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Duplek sprejel na svoji 4. seji dne 13. marca 2007

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o sofinanciranju neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno humanitarnih dejavnosti in na področju zdravstva, s katerimi se zadovoljujejo specifične socialne in zdravstvene potrebe občanov Občine Duplek.

 

 

S tem pravilnikom se določa upravičence, način in kriterije za dodelitev sredstev izvajalcem socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti iz proračuna Občine Duplek

 

 

II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV

 

 

2. člen

 

 

Izvajalci na področju socialno humanitarne dejavnosti so lahko:

 

 

- društva, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne neprofitne programe,

 

 

- društva, ki izvajajo programe na področju ohranjanja zdravja in pomoči pri lajšanju zdravstvenih težav,

 

 

- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe občanov Občine Duplek

 

 

- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave Občine Duplek ustanovijo občani občine Duplek

 

 

3. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja programov iz proračunskih sredstev Občine Duplek imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

- da imajo sedež v občini Duplek ali da na območju občine Duplek kontinuirano izvajajo svojo dejavnost,

 

 

- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

 

 

- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,

 

 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

 

 

- da organizirajo redno dejavnost, za katero so registrirani.

 

 

Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti po tem pravilniku tudi javni zavodi s sedežem na območju

 

 

Občine Duplek, ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo programe iz 2. člena tega pravilnika, društva, ki nimajo sedeža v Občini Duplek, vendar lahko izkažejo, da je več kot 5 % registriranih članov društva občanov Občine Duplek in drugi izvajalci neprofitnih humanitarnih in zdravstvenih projektov.

 

 

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

 

 

4. člen

 

 

Javni razpis za sofinanciranje neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva (v nadaljevanju: javni razpis) se objavi v občinskem glasilu oz. dnevniku Večer oz. Medobčinskem uradnem vestniku oz. v Uradnem glasilu slovenskih občin (Lex localis) ter na spletni strani občine.

 

 

5. člen

 

 

Postopek javnega razpisa se prične s sklepom župana o začetku postopka za izbiro programov oz. projektov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva. V sklepu župan določi datum objave in besedilo razpisa. Besedilo razpisa pripravi strokovna služba občine.

 

 

V sklepu o pričetku postopka za izbiro programov oz. projektov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva imenuje župan Komisijo za strokovno presojo in ocenjevanje programov oz. projektov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki opravi odpiranje vlog v postopku izbire programov ali projektov in oceni vloge.

 

 

6. člen

 

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva mora vsebovati:

 

 

- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

 

 

- predmet javnega razpisa,

 

 

- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,

 

 

- okvirno višino sredstev , ki so na voljo za predmet javnega razpisa,

 

 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

 

 

- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,

 

 

- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,

 

 

- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,

 

 

- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

 

 

7. člen

 

 

Javni razpis mora trajati najmanj en mesec. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj-vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.

 

 

8. člen

 

 

Po poteku razpisnega roka komisija hkrati odpre vse vloge, ki so prispele na razpis. Odpiranje vlog je javno.

 

 

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

 

 

Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže župan s sklepom.

 

 

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.

 

 

Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.

 

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.

 

 

Za ostale vloge (v nadaljevanju: ustrezne vloge) komisija pripravi poročilo, ki vsebuje številko vloge, prijavitelja in naslov kulturnega programa oz. kulturnega projekta.

 

 

10. člen

 

 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji. O svojem delu z vlogami vodi zapisnik.

 

 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov oz. projektov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva so določeni s tem pravilnikom.

 

 

Predlog prejemnikov sredstev komisija predloži županu.

 

 

IV. KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV

 

 

11. člen

 

 

Programi izvajalcev socialno humanitarnih in zdravstvenih programov se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:

 

 

1.

Število članov društva s plačano članarino:

 

 

do 10 članov

10 točk

 

do 20 članov

15 točk

 

do 50 članov

30 točk

 

nad 50 članov

50 točk

  nad 100 članov

100 točk

  nad 500 članov

500 točk

 

Društva, ki nimajo sedeža v Občini Duplek in izkažejo, da je več kot 5% registriranih članov občanov Občine Duplek

10 točk

2.

Organiziranje humanitarnih akcij ( krvodajalske akcije, zbiranje pomoči, razdeljevanje pomoči, dobrodelne prireditve)

do 50 točk

3.

Organiziranje zdravstveno preventivnih akcij (merjenje krvnega tlaka, sladkorja)

30 točk

4.

Organiziranje izobraževanja, predavanj na področju socialno humanitarnih zdravstvenih dejavnosti

 

 

na ravni občine

30 točk

 

za širše okolje

50 točk

5.

Organiziranje strokovnih ekskurzij

10 točk

6.

Organiziranje športnih aktivnosti za starejše občane (redna vadba)

 

 

na skupno

100 točk

7.

Organiziranje kulturnih dejavnosti za starejše občane (pevski zbori, dramske skupine...)

 

 

na skupino

100 točk

8.

Organiziranje kulturnih in športnih prireditev neprofitnega značaja za starejše občane

50 točk

9.

Izdajanje publikacij s področja

20 točk

10.

Udeležba na simpozijih in konferencah o tematiki, na državni oz. mednarodni ravni

20 točk

11.

Sodelovanje pri čistilnih akcijah, ki jih organizira občina Duplek, če je navzočih vsaj 10 članov društva

20 točk

 

 

Točke na podlagi kriterije od št. 2 do št. 9 lahko prejmejo samo izvajalci, ki svoje aktivnosti izvajajo na območju občine Duplek.

 

 

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi vsako leto posebej na podlagi obsega razpoložljivih sredstev in števila predlaganih programov.

 

 

11.a člen

 
 

Dotacija društvu, ki za svojo dejavnost uporablja prostore v lasti občine, se zmanjša za stroške uporabe tega prostora v skladu z občinskimi predpisi.

 
 

12. člen

 

 

Na podlagi predloga komisije izda župan o vseh ustreznih vlogah sklep, s katerim odloči, katere programe oz. projekte na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.

 

 

Sklep je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju programa oz. projekta na področju turizma.

 

 

13. člen6/2013

 

 

Na podlagi izdanega sklepa pošlje strokovna služba občine izvajalcu predlog pogodbe in ga pozove k podpisu pogodbe.

 

 

S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za financiranje predmeta pogodbe.

 

 

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku 8 dni po prejemu poziva, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za financiranje.

 

 

V. POGODBA O FINANCIRANJU

 

 

14. člen

 

 

Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:

 

 

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka naslova, zastopnik…),

 

 

- namen, za katerega se dodelijo sredstva,

 

 

- višina dodeljenih sredatev

 

 

- trajanje pogodbe,

 

 

- cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,

 

 

- roki, do katerih morajo biti cilji doseženi,

 

 

- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,

 

 

- obseg, roki in način zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna,

 

 

- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,

 

 

- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,

 

 

- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,

 

 

- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino (občinski urad) o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

 

 

- določilo, da mora izvajalec občini do konca marca za preteklo leto podati poročilo o porabi dodeljenih sredstev,

 

 

- številko pogodbe, datum podpisa in žig.

 

 

VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

 

 

15. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem pogodbe vrši občinski urad in Nadzorni odbor Občinskega sveta občine Duplek. Če pri preverjanju izvajanja pogodbe občinski urad ali Nadzorni odbor ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, lahko zadrži izplačilo neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

 

 

Prejemniki sredstev podajo vsako leto poročilo o porabi dodeljenih sredstev do konca marca, za preteklo leto.

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

16. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po istem postopku, kot velja za njegov sprejem.

 

 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka:122-00010/2007

 

 

Datum: 14. marec 2007

 

 

Janez Ribič, s. r.

 

 

Župan občine Duplek

 

 

 

 

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2. člen

 

  Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.  
     

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov društev na področju socialno humanitarnih dejavnosti in zdravstva (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2013 vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 

 

Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.