New Page 1

Št. 430-0016/2023-3 (610) Ob-1935/23, Stran 778

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22, v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) in Statuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok 

 

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Murska Sobota izvedeni v letu 2023. Cilj javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in osnovnošolskim otrokom na območju Mestne občine Murska Sobota omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa

Vsebinska področja:

Sklop I: Programi in projekti v šolah za učence

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz Mestne občine Murska Sobota. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in glasbeno šolo iz Mestne občine Murska Sobota razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,

– revije in tekmovanja glasbenih šol,

– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic …),

– sodelovanje z drugimi šolami.

Sklop II: Programi in projekti za osnovnošolske otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju Mestne občine Murska Sobota, ki jih za osnovnošolsko populacijo izvajajo drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije:

– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program osnovne šole.

Sklop III: Programi in projekti za predšolske otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na območju Mestna občine Murska Sobota, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije:

sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju Mestne občine Murska Sobota in delujejo na območju Mestne občine Murska Sobota najmanj eno leto. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I

– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;

Sklop II in III

– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota za program, s katerim kandidirajo na razpis.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima programoma ali projektoma,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2023 in 15. 12. 2023,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

5. Merila za izbor vlog:

– ustreznost vsebine,

– ustreznost finančne konstrukcije.

6. Okvirna višina sredstev:

Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost znaša do:

Sklop I: 35.000,00 EUR, postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah

Sklop II: 4.000,00 EUR postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah

Sklop III: 17.000,00 EUR postavka 19021001 Dodatni programi v vrtcih

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2023 morajo biti porabljena do 15. 12. 2023.

8. Rok za predložitev vlog in način predložitve

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Izobraževanje. Vloga mora biti oddana od 10. 4. 2023 do vključno 8. 5. 2023.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge, oddane v vložišču mestne občine ali po pošti, se ne bodo upoštevale in bodo vrnjene prosilcem.

Vloge prijaviteljev, ki so oddane prepozno, vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, predvidoma 11. 5. 2023. Odpirajo se samo v roku oddane, pravilno izpolnjene vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.

10. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 8. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,

– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Izobraževanje.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo tudi vsak delovni dan po tel. 02/525-16-30, kontaktna oseba Lidija Horvat. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lidija.horvat@murska-sobota.si.

 

Mestna občina Murska Sobota