New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07 in naslednji), 9. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/98, in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS št. 65/07, 54/10 in 9/12) je občinski svet občine  Bloke  na  svoji 18. redni seji, dne 23. 1. 2014  sprejel

 

DOPOLNITEV POGOJEV, MERIL IN NORMATIVOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA, KI SO PRILOGA PRAVILNIKA O VREDNOTENJU PROGRAMOV ŠPORTA V  OBČINI BLOKE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV

1. člen

S to dopolnitvijo  se dopolnijo pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju programov športa v  občini Bloke (Uradni list RS, št. 41/05 in 109/09).

2. člen

V tabeli 4  - »število športnikov v vadbeni skupini« se dopolni  tabela z novo športno panogo Futsal.

 

ŠPORTNA PANOGA

KATEGORIJA

I. stopnja

CICIBANI

II. stopnja

ML. DEČKI

III. stopnja

ST. DEČKI

IV. stopnja

ML. MLADINCI

V. stopnja

ST. MLADINCI

VI. stopnja

ČLANI 

Futsal

10

10

10

10

10

10

3. člen

Ta dopolnitev pogojev, meril in normativov za izvajanje letnega programa športa, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju programov športa v  občini Bloke (Uradni list RS, št. 41/05 in 109/09) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin.

 

Nova vas, dne 23. 1. 2014

Številka: 671-0002/2014

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan