New Page 2

Številka:

007-6/2017-7

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40), 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 2. in 3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08, 24/18), 7. in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

9.5.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

26. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo