New Page 2

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/010) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) župan Občine Tržič izdaja

S K L E P

o imenovanju podžupanje Občine Tržič

1. člen

Za podžupanjo Občine Tržič se imenuje Andrejo Potočnik, Kovorska cesta 51, 4290 Tržič.

2. člen

Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

3. člen

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.

4. člen

Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem objave, uporablja pa se od 1. 12. 2010 dalje.

Št. 1001-0009/2010

Tržič, dne 1. decembra 2010

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.