New Page 1

Evidence o kmetijskih gospodarstvih občine Krško

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidence o kmetijskih gospodarstvih občine Krško
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Namen obdelave je določen v zakonu, ki je podlaga za obdelavo podatkov in sicer za izplačila sredstev iz naslova državne pomoči - subvencije, izplačilo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki: priimek in ime, stalno prebivališče, davčna številka, MID kmetije (evidenca kmetijskega gospodarstva).
5. Pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ SOP 1994-01-2813
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): civilna zaščita
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si