New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list l. RS št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14; v nadaljevanju: ZPolS) in 18. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na   18. redni seji, dne 21.12.2021 sprejel

 

SKLEP

O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V  OBČINI MIRNA V LETU 2022 IN 2023

 

1.

Politični stranki, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

 

Stranka je upravičena do sredstev iz proračuna Občine Mirna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Število glasov, ki so jih stranke dobile v posamezni volilni enoti se deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.

 

2.

Letni obseg sredstev iz proračuna Občine Mirna za financiranje političnih strank ne sme preseči 0,10 % sredstev,  ki so opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.

 

3.

Sredstva se nakažejo političnim strankam v enkratnem znesku na njihov transakcijski račun v tekočem proračunskem letu.

 

4.

Stranki, ki ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 24. člena zakona, ki ureja delovanje političnih strank, se financiranje iz proračuna Občine Mirna ustavi. O začasni ustavitvi financiranja odloči župan.

 

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se za proračunski leti 2022 in 2023.

 

6.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep številka 410-0003/2019-4 z dne 18.12.2020, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 70/2020.

 

Številka: 410-0003/2019-6

Datum: 22. 12. 2021

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan