New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 14. redni seji dne 26. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v naslednjih zneskih:

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|A.     |      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         EUR|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |  I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   7.871.438|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |   3.836.385|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|70     |      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   2.752.103|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|700    |      |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |   2.476.993|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|703    |      |DAVKI NA PREMOŽENJE                |     194.590|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|704    |      |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |      80.520|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|706    |      |DRUGI DAVKI                        |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|71     |      |NEDAVČNI PRIHODKI                  |   1.084.282|

|       |      |(710+711+712+713+714)              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|710    |      |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |     664.096|

|       |      |PREMOŽENJA                         |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|711    |      |TAKSE IN PRISTOJBINE               |       2.000|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|712    |      |DENARNE KAZNI                      |       1.000|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|713    |      |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       |       1.215|

|       |      |STORITEV                           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|714    |      |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |     415.971|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|72     |      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   1.797.403|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|720    |      |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       |      64.356|

|       |      |SREDSTEV                           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|721    |      |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|722    |      |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |   1.733.047|

|       |      |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|73     |      |PREJETE DONACIJE (730+731)         |       1.500|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|730    |      |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |       1.500|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|731    |      |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|74     |      |TRANSFERNI PRIHODKI                |   2.236.150|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|740    |      |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |   2.236.150|

|       |      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       | II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   7.656.057|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|40     |      |TEKOČI ODHODKI                     |   1.347.434|

|       |      |(400+401+402+403+409)              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|400    |      |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |     299.861|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|401    |      |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |      47.769|

|       |      |VARNOST                            |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|402    |      |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |     912.860|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|403    |      |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |      67.500|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|409    |      |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE       |      19.444|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|41     |      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |   2.139.114|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|410    |      |SUBVENCIJE                         |      42.950|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|411    |      |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN          |     820.816|

|       |      |GOSPODINJSTVOM                     |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|412    |      |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|     221.570|

|       |      |USTANOVAM                          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|413    |      |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |   1.053.778|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|42     |      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   3.958.600|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|420    |      |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   3.958.600|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|43     |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |     210.909|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|430    |      |INVESTICIJSKI TRANSFER             |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|431    |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |     167.764|

|       |      |FIZ.OSEBAM                         |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|432    |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |      43.145|

|       |      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM           |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|     215.381|

|       |      |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |            |

|       |      |SKUPAJ ODHODKI)                    |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|B.     |      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|75     | IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |           0|

|       |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |            |

|       |      |(750+751)                          |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|750    |      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|751    |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|44     |  V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |           0|

|       |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|440    |      |DANA POSOJILA                      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|441    |      |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       | VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |           0|

|       |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |            |

|       |      |– V.)                              |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |     215.381|

|       |      |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |            |

|       |      |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +    |            |

|       |      |IV.) – (II. + V.)                  |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|C.     |      |RAČUN FINANCIRANJA                 |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|50     |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)                 |           0|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|500    |      |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|55     | IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)              |     220.000|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|550    |      |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           |     220.000|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       |  X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |    –220.000|

+-------+------+-----------------------------------+------------+

|       | XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |      –4.619|

|       |      |RAČUNIH                            |            |

|       |      |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –    |            |

|       |      |(II.+V.+IX.)                       |            |

+-------+------+-----------------------------------+------------+

Zmanjšanje sredstev na računu se pokriva iz prenosa sredstev preteklih let.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke – konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2012–2015, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.«

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0005/2012-02

Divača, dne 26. junija 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.