New Page 2

 

Na podlagi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97), 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99), 2. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Tržič na 13. redni seji dne 27. 12. 2000 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97 in 101/99), spremeni četrti odstavek 8. člena ki glasi:

 

 

»Izjemno ugodne lokacije so tudi zemljišča znotraj I. in II. Območja iz 2. člena tega odloka, ki imajo več kot dve leti po uveljavitvi zadnjega prostorskega izvedbenega akta še vedno status nezazidanega stavbnega zemljišča. Ovrednotijo se tako, da se seštevek točk po prehodnih členih zviša za 300%.«

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 013-017/00-05

Tržič, dne 27. decembra 2000.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.