New Page 2

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB13, ter št. 13/10) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 2. redni seji, dne 14.12.2010, sprejel

 

P R A V I L N I K
o plačah in drugih  prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem

 

1. člen

(1) Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.

(2) Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

(3) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z določbami ustreznih zakonov.

2. člen

(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno ali poklicno v skladu z zakonom in določbami Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

V skladu z določili 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB13, ter št. 13/10 – v nadaljevanju: ZSPJS) se osnovna plača funkcionarja določi z uvrstitvijo v plačni razred, določen v Prilogi 3 tega zakona.

4. člen

(1) Župana Občine Cerklje na Gorenjskem, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 51. plačni razred (župan V.), nesorazmerja v plači župana se odpravljajo na način, določen z zakonom. Županu pripada tudi dodatek za delovno dobo.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

(3) Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

5. člen

 (1) Podžupana Občine Cerklje na Gorenjskem ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se na podlagi določil ZSPJS uvrsti v 36. - 43. plačni razred (podžupan V.), nesorazmerja v plači podžupana se odpravljajo na način, določen z zakonom. Podžupanu pripada tudi dodatek za delovno dobo.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

(3) Plačni razred podžupana oziroma višino povračila za opravljanje funkcije s sklepom določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

(4) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.

(5) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžupanu za čas, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.

6. člen

 (1) Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

 

(2) Članu Občinskega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 4,5 % vrednosti plače župana, ki bi jo le - ta prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.

 

(3) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

7. člen

(1) Predsedniku in članom Nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer:

  • predsedniku nadzornega odbora v višini 4,5 % vrednosti plače župana,
  • članu nadzornega odbora v višini 3,5 % vrednosti plače župana.

 

(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.

8. člen

(1) Predsedniku in članom komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer:

  • predsedniku v višini 3,0 % vrednosti plače župana,
  • članu v višini 2,5 % vrednosti plače župana.

 

(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.

9. člen

(1) Občinski funkcionarji, predsednik in člani Nadzornega odbora ter člani odborov in komisij imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.

(2) Pravica do povračila stroškov se uveljavlja na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.

(3) Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, direktor občinske uprave ali oseba odgovorna za finance.

10. člen

Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

11. člen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Cerklje na Gorenjskem (pravilnik št. 032-10/2006-01), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 1. redni seji, dne 8.11.2006.

 

12. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-06/2010-04

Datum: 14.12.2010

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.